3,0 (2 Omtaler)

Norges Musikkhøgskole

i Oslo

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.


Utdanninger

Bachelor Sted
Bachel­or­stu­di­et i diri­ge­ring Oslo
Bachel­or­stu­di­et i kirke­mu­sikk Oslo
Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon Oslo
Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk Oslo
Bachel­or­stu­di­et i utøving Folke­mu­sikk Oslo
Bachel­or­stu­di­et i utøving Impro­vi­sert musikk/​jazz Oslo
Bachel­or­stu­di­et i utøving Klas­sisk Oslo
Delt hovedområde i utøving og komposisjon Oslo
Det frie bachelorstudiet Oslo
Kirke­mu­sikk I Oslo
Kirke­mu­sikk II Oslo
Musikk og helse Oslo
Piano­stem­mer høgskolekandidat Oslo
Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning PPU Oslo
Master
Euro­pean Cham­ber Music Mas­ter ECMAs­ter Oslo
Mas­ter­stu­di­et i diri­ge­ring Oslo
Mas­ter­stu­di­et i kirke­mu­sikk – erfa­rings­ba­sert Oslo
Mas­ter­stu­di­et i kom­po­si­sjon Oslo
Mas­ter­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk Oslo
Mas­ter­stu­di­et i musikk­teori Oslo
Mas­ter­stu­di­et i musikk­te­ra­pi Oslo
Mas­ter­stu­di­et i utøving Oslo
Videre- og etterutdanning
Barne­kor­le­del­se Oslo
Digital didatikk i musikkundervisningen Oslo
Ensem­ble­le­del­se I Oslo
Ensem­ble­le­del­se II Oslo
Jazz­kom­po­si­sjon Oslo
Kom­po­si­sjon Oslo
Kul­tu­relt entreprenørskap Oslo
Kulturelt mangfold i musikkundervisningen Oslo
Kul­tur­le­del­se Oslo
Live Electro­nics: Musikk­tek­no­lo­gi for utøvere Oslo
Loca­tion Recor­ding – ste­reo­opp­tak av akus­tis­ke ensembler Oslo
Musikk 1, 11. – 13. trinn — Peda­go­gisk utvik­lings­ar­beid for musikk­læ­re­re i videre­gå­en­de sko­le og kulturskole Oslo
Musikkteori og musikkhistorie Oslo
Rytmisk ensembleledelse Oslo
Samtidsmusikk Oslo
Vei­le­der­ut­dan­ning for prak­sis­vei­le­de­re i musikk, dans, tea­ter og musikkterapi Oslo
Doktorgrad
Ph.d.-programmet i kunst­ne­risk utviklingsarbeid Oslo
Ph.d.-programmet i opp­fø­rings­prak­sis, musikk­pe­da­go­gikk og musikkterapi Oslo

Kontakt skolen

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 3

Basert på 2 omtaler
Skriv en skoleomtale
3/5
PMJ
20 okt 2010

Ypperlig skole for deg som er interessert i musikk og vil bruke mye øvingstid/åpen tid på ja, nettopp, øving. Litt lite faglige utfordringer og utviklingsmuligheter utenom egenø...

Vis hele omtalen
3/5
frk.eple
20 okt 2010

4årig BA med fokus på hovedinstrument. Fantastiske lærere på noen områder.

Highlights