Viser 1-20 av 4421 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 4421 treff
1
2
3
4
...
222

Universitet og høgskole

Universitets- og høgskolesektoren skiller mellom universitet, vitenskapelig høgskole og høgskole. Universitetene var i utgangspunktet mest forskningsrettede mens høgskolene skulle være mer yrkesrettet mot fremtidig karriere. Denne forskjellen er til en viss grad visket ut. Med kvalitetsreformen er det blitt en likere studiehverdag for høgskole- og universitetstudentene. Flere høgskoler er nå vitenskaplige med forskningsbasert undervisning, samtidig som universitetsstudiene har fått større fokus på oppfølgning i form av innleveringer og obligatorisk oppmøte. Likevel finnes det fortsatt en del ulikheter.

Norge har i dag åtte universitet, åtte vitenskaplige høgskoler og rundt tjue statlige høgskoler. I tillegg finnes det flere godkjente private høgskoler, og en del skoler med akkrediterte høgskoletilbud. Legger du til utdannelsestilbudet i utlandet, har du et uendelig antall læresteder og studier å velge mellom.

Universitet

Universitetene ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Bodø og på Ås (samt enkelte campus i andre byer) og gir faglig utdanning på alle nivåer. 

Det tilbys fag innenfor de tre store allmennvitenskapelige studieområdene historisk-filosofiske studier, samfunnsvitenskapelige studier og matematisk-naturvitenskapelige studier, i tillegg til profesjonsstudier i fag som medisin, psykologi, teologi og veterinærmedisin.

Utdanninger på lavere grads nivå, kalles en bachelorgrad. Disse er treårige og leder ikke fram til noen spesifikk profesjon. Man kan bygge videre på en bachelorgrad ved å ta en toårig masterutdanning. Dersom du fortsatt ønsker mer kunnskap etter endt mastergrad, kan du søke opptak til et doktorgradsstudium (Ph.D), med tre års varighet.

Høgskole

Høgskolene tilbyr både yrkesrettede utdanninger med 3 års varighet, 2-årige kandidateksamener og 5-årige masterutdanninger som f.eks. grunnskolelærerutdanning. 

De vitenskapelige høgskolene er også yrkesrettet, men tilbyr høyere grads utdanninger for spesifikke profesjoner. Disse utdanningene går over fire til fem år. Forskjellen mellom et universitet og en vitenskaplig høgskole er derfor svært liten. I det norske utdanningssystemet så er en vitenskapelig høgskole en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor et snevrere fagområde. De åtte vitenskapelige høgskolene i Norge kan tilby utdanninger innen økonomi, veterinærmedisin, idrett, arkitektur, teologi og musikk.

Statlige høgskoler gir en mer ren fagutdanning. Kunsthøyskolen i Oslo og Bergen er eksempler på slike statlige høyskoler. Her kan du bli kunstner eller ballettdanser. Utdanningene som er treårige grunnutdanninger og kan knyttes til de fem hovedgruppene ingeniør, lærer, helse- og sosial (sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og lignende) økonomi og administrasjon, samt musikerutdanning

Forskningsbaserte universitet versus yrkesrettede høgskoler?

Utdanningstilbudet ved de tre institusjonstypene kompletterer hverandre på en bra måte. Det området hvor de overlapper hverandre er hvor de begge tilbyr utdanning på lavere grads nivå. Dette overlappet har blitt enda tydeligere etter kvalitetsreformen. Da gikk universitetenes lavere grads utdanning fra en 4-årig cand.mag.grad til en 3-årig bachelorgrad. Den største forskjellen på universitet og høgskole angår i dag størrelse, både med hensyn til studenter, fagtilbud og fagstab. Universiteter karakteriseres av faglig dybde og bredde, samt et bredt fagområde. En vitenskaplig høgskole har derimot et smalt fagområde, men holder samme faglige nivå som et universitet.

Grader/Tittler:

For avsluttende studier er det nå innført grader på lik linje med andre europeiske land. I tillegg benytter alle universitet og høgskoler det internasjonale karaktersystemet med bokstaver fra A til F. Dette letter sammenligningen av kandidater fra ulike land i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked

Bachelor studiet er et treårig program. Denne tittelen kan bygges videre på med et masterstudium, som er en toårig faglig fordypning. Man søker opptak på et masterstudium på grunnlag av karakterene fra bachelor studiet. For studier som sivilingeniør og farmasi vil du imidlertid bli tatt direkte opp til en femårig masterutdanning. Dette er fag som ikke gir noen grad etter tre år.

I tillegg finnes det seksårige profesjonsstudier som gir egne yrkesbeskyttede titler.

Etter endt mastergrad kan man også søke opptak til et doktorgradsstudium (Ph.D), med tre års varighet.

kilde:
NOKUT
Wikipedia
Kunnskapsdepartementet

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!