Norges beste studentby 2024: Om undersøkelsen

Hvert år kårer vi Norges beste studentby. På denne siden går vi i dybden på prosessen bak undersøkelsen: hvor og hvordan vi samlet inn data, metoder og utregning. 

metode for undersøkelsen

På denne siden forklarer vi prosessene bak kåringen av Norges beste studentby: metoder, hvor og hvordan vi samlet inn data, samt hvordan vi regnet ut poengene. 

Motivasjon for undersøkelsen  

Vår visjon er å hjelpe alle fremtidige studenter med å finne riktig utdanning. Studievalget handler først og fremst om å velge rett akademisk fagområde, men trivsel er også en vesentlig del av studietilværelsen.  

Studentmiljø, faglig kvalitet og tilgjengelighet av boliger for studenter er bare noen av faktorene som påvirker dette, og studentbyene i Norge fyller behovene til ulik grad. Vi ønsket derfor å finne ut av hva som veier tyngst når kommende, nåværende og tidligere studenter velger hvor i Norge de ønsker å studere, samt hvilke studiesteder som er best på å møte disse behovene. 

Samfunnet, utdanningssystemer og mennesker er dynamiske. Det som er viktigst for studentene ett år, kan endre seg allerede til neste år. Derfor gjennomfører vi denne undersøkelsen på årlig basis. 

Utvalgskriterier for byene 

For å finne Norges beste studentby inkluderte vi alle byene som har minst ett campus tilhørende et universitet eller høgskole, uavhengig av byens størrelse. I tillegg var det et krav at byene tilbyr stedsbasert utdanning og har studenter på campus; nettstudenter og desentraliserte studenter ble dermed ekskludert.  

Studentbyene ble hentet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022; en landsdekkende undersøkelse på studenters helse og trivsel i Norges byer. Det ble kontrollert at hver av disse byene tilbyr stedsbasert utdanning ved å se på utdanningstilbudene på skolenes egne hjemmesider.  

 • Alta 
 • Bergen 
 • Bodø 
 • Bø i Telemark 
 • Drammen 
 • Elverum 
 • Fredrikstad 
 • Førde 
 • Gjøvik 
 • Grimstad 
 • Halden 
 • Hamar 
 • Hammerfest 
 • Harstad 
 • Haugesund 
 • Hønefoss 
 • Kautokeino 
 • Kongsberg 
 • Koppang 
 • Kristiansand 
 • Kristiansund 
 • Levanger 
 • Lillehammer 
 • Lillestrøm 
 • Longyearbyen 
 • Mo i Rana 
 • Molde 
 • Namsos 
 • Narvik 
 • Nesna 
 • Notodden 
 • Oslo 
 • Porsgrunn 
 • Rauland 
 • Rena 
 • Sogndal 
 • Stavanger 
 • Steinkjer 
 • Stjørdal 
 • Stord 
 • Tromsø 
 • Trondheim 
 • Tønsberg/Horten 
 • Vesterålen 
 • Volda 
 • Ålesund 
 • Ås 

Parametere og datainnsamling 

Parametere 

Parameterne som ble inkludert i undersøkelsen og avgjør resultatene i vurderingen av Norges beste studentbyer, er basert på faktorer som tilrettelegger for studenters trivsel på studiestedet og med selve utdanningen. I 2021 gjorde studentum.no en undersøkelse blant våre besøkende på hva som er viktig i deres valg av studiested, hvor ti parametere skilte seg ut.

Årets undersøkelse er basert på de samme faktorene: 

 • Faglig miljø 
 • Studiemiljø 
 • Mulighet til videreutdanning 
 • Karrieremuligheter 
 • Tilgjengelighet av ekstrajobb
 • Tilgjengelighet av boligalternativer 
 • Kvaliteten på kollektivtransporten 
 • Helsetilbud 
 • Kulturliv 
 • Utelivstilbud  

Datainnsamling 

Objektivitet og validitet 

Det har vært et gjennomgående mål å sørge for en objektiv undersøkelse. For å oppnå dette målet har vi samlet inn data fra eksterne troverdige kilder; som den offisielle og landsdekkende rapporten Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 

Troverdige kilder for datainnsamlingen var også viktig for å styrke validiteten av undersøkelsen. I tillegg var det et krav at dataen for hver enkelt parameter skulle komme fra samme kilde og måling, for å sørge for sammenlignbare resultater. Dataen for helsetilbud er for eksempel hentet fra en og samme kilde, for å kontrollere at svarene ble samlet inn på likt grunnlag. 

Datainnsamling per parameter 

Faglig kvalitet 

Flere elementer inngår i kategorien faglig kvalitet. Vi hentet inn data og regnet ut en poengscore per element, som ga et sammenlagt resultat per by: undervisning, arbeidsmengde, struktur, faglig veiledning og fysisk læringsmiljø. Dataen som ble samlet inn bestod av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med de ulike elementene. 

Fordi SHoT-rapporten 2022 fremstilte responsene for faglig kvalitet per landsdel, benyttet vi i tillegg responsene fra 2021-rapporten og ga de respektive byene en middelverdi. Vi regnet altså en score ved å bruke fjorårets verdier byene fikk og verdien fra tilhørende landsdel i 2022-rapporten.  

Kilde: SHoT 2022, SHoT 2021 

Studiemiljø 

For å vurdere kvaliteten av studiemiljøet, samlet vi inn statistikk på studentenes egne oppfatning av studiemiljøet i de respektive byene. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med studentmiljøet. 

Kilde: SHoT 2022 

Videreutdanning 

For å vurdere hvor gode mulighetene for videreutdanning er, så vi på hvor mange master- og forskningsutdanninger som tilbys per by. Oversikten over antall videreutdanninger hentet vi fra utdanning.no.  

Karrieremuligheter i studiebyen 

Da vi regnet ut karrieremuligheter så vi på forholdet mellom antall stillinger tilgjengelig per by per 1. januar 2024 og antall arbeidsledige ved siste 4. kvartal i 2023. For å få et inntrykk av karrieremulighetene i de ulike byene, samlet vi inn antall ledige stillinger fra finn.no. Vi samlet inn data månedlig under 2023.   

Kilder: finn.no, ssb.no 

Ekstrajobb 

Muligheten til ekstrajobb ved siden av studiene ble beregnet ved å se på antall deltidsstillinger fordelt på antall studenter. Dataen ble samlet månedlig under 2023. Statistikk på deltidsstillinger hentet vi fra finn.no, mens tall på antall studenter ble hentet fra dbh.hkdir.no.  

Boligalternativer 

Tilbudet på boligalternativer ble beregnet ved å se på antall studentboliger, hybler, rom i bofellesskap, leiligheter under 9 000kr og leiligheter med minst 2 rom til 9 001 – 18 000kr. Dataen ble samlet inn månedlig under 2023. 

Kilder: studentboligundersøkelsen 2023, finn.no.  

Kollektivtransport 

Kvaliteten av kollektivtransporttilbudet i de enkelte byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med kollektivtilbudet. 

Kilde: SHoT 2022 

Helsetilbud 

Kvaliteten av helsetilbudet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med helsetilbudet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Kulturliv 

Kvaliteten av kulturlivet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med kulturlivet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Utelivstilbudet 

Kvaliteten av utelivstilbudet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med utelivstilbudet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Metode for beregning av poengscorer 

 1. Først samlet vi inn og sammenstilte dataen tilhørende hver enkelt parameter. 
 2. Deretter regnet vi ut et gjennomsnitt ut ifra den innsamlede dataen på hver parameter i alle byene. 
 3. Dataen til de respektive byene ble satt i relasjon til snittet. Om en by ligger nøyaktig på snittet, fikk byen 100%. Det er positivt å ligge nære eller over snittet.  
 4. Prosenten regnes om til poeng mellom 0-100, der relasjonen til snittet fra alle byene avgjør hvor mange poeng hver enkelt by fikk. 
 5. Disse poengene ble til videre vektlagt basert på vår undersøkelse om hva kommende, nåværende og tidligere studenter mener er viktigst når de velger hvilken by de skal og vil studere i.  
 6. Totalsummen av de vektlagte poengscorene per parameter i hver by avgjorde hvilke ti byer som ble rangert som Norges beste 2024. 

Denne metoden ble anvendt for alle parameterne i undersøkelsen. Hver by fikk altså en vektet poengscore for hver parameter, som ble lagt sammen i en total sluttscore. Denne listen utgjør vår toppliste for de beste studentbyene i Norge. Det gjaldt å få så mange poeng som mulig for å vinne kåringen. 

Eksempel: 47% av respondentene svarte at karrieremuligheter er viktigst i deres valg av studentby. Altså veier karrieremulighetene 47% i den endelige beregningen. Byen som scorer 100 i denne parameteren, ender opp med en poengsum på 47. 

Fordi vi år gjenbrukte data fra fjorårets undersøkelse, ga vi en mindre vekt til de gjeldende parameterne: faglig kvalitet, studentmiljø, helse, kultur, uteliv og transport. 

Svarfrekvens på vår interne undersøkelse 

For å vekte verdiene på parameterne, gjorde vi en egen undersøkelse på hvilke parametere nåværende, kommende og tidligere studenter mente var viktigst for dem i valget av studieby. Respondentene valgte 3 parametere de mente var viktigst og resulterte i ulike prosenter. Disse prosentene ble brukt i vektleggingen. Vektleggingen er basert på svar fra 221 respondenter. 

Se hvordan alle byene i undersøkelsen rangerte i alle parameterne her.


Annonser