Viser 1-20 av 32 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 32 treff
1
2

Sosialantropologi

Har du noen gang lurt på hva som er felles for oss mennesker og hvorfor vi likevel er forskjellige? Er du interessert i hvordan menneskerettigheter oppfattes i ulike land, om azandefolket i Sentral-Afrika tror på hekser, eller hvordan det oppleves å vokse opp som adoptivbarn? Som sosialantropolog har du hele verden som arbeidsområde. Sosialantropologens største styrke er deres evne til å kartlegge sammenhenger, se helheten, og identifisere delene. De utvikler teorier og analyser gjennom studier av kultur og samfunn og har en viktig rolle som kunnskapsformidlere mellom ulike kulturer. Sosialantropologi er et fag i utvikling, og med stadig nye bruksområder.

Studiet av det sosiale mennesket

Sosialantropologi er et samfunnsvitenskaplig fag som studerer de sosiale og kulturelle sidene ved menneskelige samfunn. Man studerer hvordan mennesker forholder seg til hverandre, påvirker og påvirkes av omgivelsene. Alle faktorer som berører vår hverdag vektlegges, både hver for seg og som gjensidig avhengige faktorer.

Gjennom sosialantropologi studiet får du bred kunnskap om variasjoner innen kultur og samfunn. Du får forståelse for hvilke ideer og verdier folk i ulike samfunn handler ut fra, samt kjennskap til de sosiale og økologiske betingelser for slik samhandling. En sosialantropolog lærer å se menneskers adferd i et helhetlig perspektiv. Man får innsikt i religiøs praksis, symbolers mening og deres betydning for identitet og selvforståelse, økonomiske prosesser, forbruksmønstre, politisk mobilisering, folks normer og oppfatninger, samt slektskap og vennskap. Med en verden som stadig internasjonaliseres, blir kunnskap om kulturforståelse stadig viktigere.

Feltarbeid

Feltarbeidet er den forskningsmetode som kjennetegner sosialantropologi, og som skiller faget fra andre samfunnsfag. Metoden innebærer at man tilbringer en lang tidsperiode sammen med gruppen man studerer. Antropologen får på denne måten god innsikt i ulike sider ved gruppens tilværelse. Et hovedfagsstudium i sosialantropologi omfatter obligatorisk feltarbeid med varighet fra alt mellom ett halvt til ett år. Denne unike arbeidsmetoden gir studenten trening i å se en problemstilling fra ulike perspektiv, samt mulighet for innsamling av data gjennom ulike metoder som deltakende observasjon, dybdeintervju og spørreskjema.

Et bachelorprogram i sosialantropologi gir en bred innføring i sentrale faglige problemstillinger. Man får også mulighet til å fordype seg gjennom valg av spesialiseringsemner. Eksempler på slike emner kan være samfunnsvitenskapelige fag, som psykologi, statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi eller samfunnsøkonomi. Det kan være humanistiske fag, som historie, medievitenskap, etnologi, arkeologi, religions- og språkfag eller naturvitenskapelige fag, som biologi og informatikk. Alt etter interesse.

I tillegg til kunnskap om de viktigste regionale variasjonene innen kultur og samfunn, gir studiet en innføring i samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Man skal utvikle etisk bevissthet om problemer rundt forskning og bruk av forskningsresultater. Sosialantropologi gir også grunnleggende kompetanse på en rekke andre felt, og kan derfor kombineres med en flere andre disipliner. I fjerde eller femte semester av studieprogrammet gis det mulighet for utenlandsutveksling.

Universiteter over hele verden har her gode samarbeidsavtaler.

Etter endt mastergrad kan man spesialisere seg videre innen ett område, for eksempel Afrika eller indianere i Sør-Amerika. Man kan også ta en doktorgrad.(PhD)

Inntektsnivå

Inntektsnivå avhenger av om man har en bachelor- eller master grad, samt om man er ansatt i en offentlig eller privat stilling. Begynnerlønn for sosialantropologer ligger på rundt 360-370 000 kroner for de som har en mastergrad. Begynnerlønn for de med en bachelorgrad ligger på 330.00,-. men avhenger av hvor man jobber og hvilke fagområde man jobber innenfor.

Yrker innen sosialantropologi

Sosialantropologen har fått en viktig rolle som formidler av kunnskap mellom ulike kulturer. Relevante arbeidsområder kan være innen immigrasjons- og utviklingsspørsmål, eller med forskning på ulike samfunnsgrupper og organisasjoner. Du finner også antropologer i skolen, på universiteter og høyskoler, i interesseorganisasjoner, innenfor bistand, i helse- og sosialvesen og som konsulenter i det private næringsliv. Mange sosialantropologer jobber i offentlig forvaltning som saksbehandlere, utredere eller rådgivere.

Verdien av Sosialantropologiske problemstillinger og arbeidsmåter bli relevant i stadig flere sammenhenger og situasjoner. Dette innebærer at nye arbeidsområder hele tiden dukker opp. Eksempler på bedrifter som har benyttet seg av antropologer er Norsk Hydro, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Sparebanken NOR og Andersen Consulting.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!