Sosialantropologi - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Tromsø
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Sosialantropologi - master

Master i sosialantropologi er i hovedsak bygget opp omkring studentenes masterprosjekter. Prosjektene har stor tematisk og regional bredde. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt, å formulere og svare på vitenskapelige problemstillinger. Formidling av analyser og resultater på en faglig tilfredsstillende måte er en sentral del av læringsutbyttet. En viktig del av studiet er feltarbeid, noe som gir deg mulighet til å gjennomføre deltagende observasjon av mennesker i forskjellige sosiale organisasjoner, miljøer og kulturer.

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi er et forskningsbasert studieprogram, som gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og kunnskap i sosialantropologiens metodiske framgangsmåter. I studiet lærer studenten å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor sosiale og kulturelle forutsetninger og materielle vilkår kan være svært annerledes enn ens egne. Under veiledning gis det innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

I første semester tar studentene SOA-3001, som et intensivkurs i antropologisk teori på 20 stp. Samtidig gjennomfører studentene SOA-3002 (10 stp.), hvor de skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som gjør rede for problemstilling og metodiske fremgangsmåter for å fremskaffe datamateriale til avhandlingen.

I andre semester tar studentene SOA-3020, som er et praktisk metodekurs av to tredjedels semesters varighet der studenten gjennomfører et selvstendig antropologisk feltarbeid etter de tematiske, metodiske, etiske og regionale føringer i prosjektbeskrivelsen. Feltarbeid/datainnsamling bør planlegges tidligst mulig. I løpet av feltarbeidsperioden skal studenten holde nær kontakt med veileder, og emnet avsluttes med en feltrapport som skal være innlevert i begynnelsen av tredje semester.

Videre tilbys det et valgfritt emne på 10 stp., der tema kan variere fra år til år. Dette emnet avsluttes tidlig i vårsemesteret for å gi anledning til ca. 4 måneders feltarbeid. Valgemnet kan eventuelt også avlegges i studentens 4. semester, eller etter søknad erstattes med et emne fra et annet fag som støtter opp under masteroppgavens tema. Emnet kan også tas som del av et utenlandsopphold i tilknytning til feltarbeidet.

Tredje og fjerde semester brukes til skriving av mastergradsoppgaven (SOA-3900). I oppgaven skal studenten gjør rede for de tematiske, metodiske og teoretiske forutsetninger som arbeidet bygger på. Det empiriske materialet som analyseres, skal fremstilles på en oversiktlig måte.

I løpet av tredje semester (høst) gis det et oppgave-/skriveseminar, hvor utvalgte deler av feltarbeidsmaterialet legges frem for diskusjon.

Det anbefales at studentene til masterprosjektet velger tema og/eller region i forhold til de forskningsområder som staben dekker. Dette fremgår bl.a. av presentasjonen av staben på instituttets hjemmeside. Studenten vil bli tildelt en veileder i løpet av første halvdel av første semester på studiet.

Det anbefales å følge progresjonen som er skissert i tabellen.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!