Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Psykisk helsearbeid
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 39 treff
1
2
Annonser

Populære studiesteder

Reportasjer innen Psykisk helsearbeid

Hva er psykisk helsearbeid?

Psykisk helsearbeid handler om å bedre eller ivareta enkeltmenneskets psykiske helse. Hensikten med arbeidet er å styrke personers muligheter til mestring i hverdagen.

Hvorfor studere psykisk helsearbeid? 

Stadig flere søker hjelp for å bedre sine lidelser, som ofte er sværtsammensatte. Det er ikke uvanlig at psykiske lidelser spirer andre utfordringer, for eksempel rusproblemer. Disse menneskene er i behov av omsorg og støtte fra helsepersonell med en bred og tverrfaglig kompetanse. Som psykisk helsefagarbeider vil du hjelpe brukeren med alt fra den fysiske og psykiske helsesituasjonen til relasjoner og sosiale utfordringer. Ønsker du en meningsfull jobb hvor du både opplever selv og bidrar til andres mestringsfølelser? Da bør du lese videre om utdanningsmulighetene innenfor psykisk helsearbeid. 

Hvilke utdanningsmuligheter finnes innenfor psykisk helsearbeid?

Fagskoleutdanning 

Flere fagskoler rundt om i Norge tilbyr utdanninger i Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Utdanningene er på deltid og løper over to år. De fleste utdanningene er nettbaserte med samlinger på plass. Fagskoleutdanningen er praktisk rettet og er en videre fordypning i helse- og oppvekstfag. En fagskoleutdanning skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer som oppstår i helse- og sosialsektoren. 

Utdanningen tar for seg emner som gjør studenten i stand til å drive forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering for ulike mennesker som har psykiske problemer og rusrelaterte lidelser. I løpet av utdanningen vil du lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukeren selv, pårørende, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren. Utdanningen gjør deg i stand til å møte brukere med en helhetlig forståelse for deres utfordringer og livssituasjon. En fullført fagskoleutdanning gir deg 60 studiepoeng i faget.

Universitet og høyskole

Hvis du har en treårig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå i tillegg til praktisk kompetanse kan du søke opptak til en videreutdanning eller en mastergrad i psykisk helsearbeid. Videreutdanningen løper over ett år, mens mastergraden tar to år fullføre. Utdanningene tilbys på flere ulike universiteter og høgskoler i Norge. 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid retter seg mot fagpersoner som ønsker å styrke sin kompetanse for arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner. Videreutdanningen er teoretisk og praktisk rettet, og tar sikte på å gi deg personlig og faglig kompetanse til å arbeide med brukere og pårørende. Du vil blant annet lære om hva som kan fremme og hemme psykisk helse hos grupper og individer. 

Master i psykisk helsearbeid

En mastergrad i psykisk helsearbeid gir deg teoretisk og klinisk spisskompetanse i faget. Utdanningen gir deg innsikt og forståelse for faktorer som fremmer psykisk helse for individer, grupper og lokalsamfunn. Du vil også lære hvilke faktorer som kan medvirke til psykiske lidelser. I løpet av studiet vil du få kompetanse til å planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor fagområdet. Du får den kunnskapen som trengs for å utøve god omsorg og behandling, samt bidra til bedre livskvalitet hos mennesker med psykiske lidelser. Du lærer også hvordan du kan drive utviklingsarbeid i samarbeid med andre og hvordan helseteknologi kan optimalisere tjenester for brukeren. Masterutdanningen består av praksisperioder så vel som teoretiske forelesninger. Når og hvordan denne foregår varierer etter studiested.

Personlige egenskaper

Hvis du ønsker en karriere innen psykisk helsearbeid er det viktig at du er en omsorgsfull person som har gode kommunikasjonsevner. Du vil være en nøkkelperson mellom bruker, pårørende og helsesektoren og bør derfor også være bra på samarbeid. 

Jobbmuligheter innen psykisk helsearbeid

Hvilke jobbmuligheter du har ved endt utdanning i psykisk helsearbeid avhenger av hvilken type utdanning du har tatt samt din erfaring. En fagskoleutdanning kvalifiserer deg blant annet til arbeid innen hjemmebasert omsorg, der boenheten er bemannet med helsepersonell og arbeid innen rus og psykisk helsevern i kommunene.

Hvis du har tatt en videreutdanning/mastergrad på universitetsnivå kan du blant annet arbeid på kommunale dagsentre, psykiatriske avdelinger, med tjenester for barn og ungdom, i rusomsorgen eller med boligveiledertjenester.