Vis studentum.no som: Mobil

Historie - Bachelor

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Volda
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Historie - Bachelor

bachelor i historie ved høgskulen i volda

Vil du studere historie?

Kunnskapar om historia vil alltid vere eit viktig og nødvendig fundament for å forstå endringar i notida. Gjennom arbeid med historiefaget og tilknytte fag får du kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid.

Høgskulen i Volda tilbyr også Årsstudium i Historie.

Studieinnhald på bachelor i historie

Bachelorprogrammet i historie er samansett av sju historiefaglege emne á 15 studiepoeng, til saman 105 studiepoeng. Emna på grunnivå er faste, medan det på fordjupingsnivået er høve til å velje blant dei emna instituttet tilbyr.

Til innføringsemnet (vårsemesteret 1. studieår) er det knytt ein studietur til Roma på ca 5 dagar, der det er innlagt obligatorisk undervisning. Dei resterande 75 studiepoenga kan takast fritt. Sjå emnetabell for å få oversikt og informasjon om alle emne innanfor bachelorgraden.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert som forelesingar og seminar. Emna på fordjupningsnivået (200-emna) går anten med forelesing og/eller som nettstudium. Det er obligatorisk frammøte til undervisninga i dei fire obligatoriske grunnemna. Den som ikkje oppfyller frammøtekravet får andre arbeidskrav. All innlevering av oppgåveutkast m.m. skjer i Fronter. Det er difor ein føresetnad at studenten er kjend med elementær internettbruk.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i historie kvalifiserer for ulike former for formidlings-og kulturarbeid og internasjonalt arbeid. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum), hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie.

Studiet kvalifiserer for opptak til master i Kulturmøte og master i Nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda, og andre relevante mastergradsstudium i Noreg og i utlandet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Velkomen til Høgskulen i Volda 

Mellom fjell og fjord, i naturskjønne Sunnmøre, finn du Høgskulen i Volda (HVO). Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje spennande studietilbod, deriblant landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

HVO er den største høgskulen i fylket målt etter tal studentar. Høgskulen har dei siste åra hatt ca 350 tilsette og om lag 4.000 studentar, noko som er om lag 1000 fleire studentar enn for ti år sidan.

Utdanningsområde

  • Administrasjon, planlegging og leiing
  • Estetiske fag, kunst- og musikkfag
  • Helse- og sosialfag
  • Historie og religion
  • Idrett- og friluftsliv
  • Lærarutdanning
  • Medie- og journalistfag
  • Språk og litteratur

Studiebygda Volda

Volda er kjend for kreative og aktive studentar og eit stort mangfald av lag og organisasjonar.

Studenthuset Rokken arrangerer mellom anna quiz, Open­Mic, disko og konsertar med dei beste artistane i landet.

Kulturelle høgdepunkt er Fadderveka, VEKA, Ekstremsportfestivalen x2, Animation Volda, Sunnmøre kammermusikkfestival, Kaarstadfestivalen og Den Norske Dokumentarflmfestivalen. Studentsamskipnaden i Volda syter for gode studentbustader, bokhandel, kantine, barnehage og helsetenester.

Volda ligg tett opp mot dei verdskjende Sunnmørsalpane, som byr på fantastiske naturopplevingar heile året. Lengtar du mot havet, kan du ta vegen til surfestrendene på Stad og Flø.

Dei aller fleste studentlag og organisasjonar i Volda byggjer på frivillig arbeid, og tilbodet spenner frå studentorganisert idrett, til imponerande naturopplevingar, konsertar, kaféliv og festivalar, samt eit variert tilbod innan studentmedia der studentane kan få prøve seg som journalist og fotograf.

I Volda har studentane råd til å vere heiltidstudentar. Nasjonale undersøkingar, som vert gjennomført kvart år, viser at studentane i Volda har blant dei lågaste bustadsutgiftene i landet. Alle studentbustadane ligg nær høgskulen, så du kan gå eller sykle til høgskulen.

Ta delar av utdanninga i utlandet

Høgskulen i Volda har eit aktivt og internasjonalt engasjement, og er ein av dei beste i Noreg på utveksling knytt til studium og undervisning. Høgskulen har avtalar med utdanningsinstitusjonar i over 40 land. Studentar ved bachelor­ og masterstudia har høve til å ta eit semester i utlandet. Ved mange av studia er det også mogeleg å gjennomføre praksis utanfor Noreg. 

Vis alle utdanninger fra Høgskulen i Volda

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00
www.hivolda.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!