Videre- og etterutdanning

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
1/2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
1/2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Emnet retter oppmerksomheten mot barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak som angår barnet og familien.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig.

Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, samt rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Barnets rett til medvirkning vies oppmerksomhet, samt på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Oppmerksomheten rettes spesielt mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Nettbasert med samlinger
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights