Vis studentum.no som: Mobil

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Er du sykepleier og ønsker mer avansert breddekompetanse og klinisk fordypning? Gjennom master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) tilegner du deg kunnskap og kliniske ferdigheter til å ivareta AKS funksjonen i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen gir deg grunnlag for å søke om spesialistgodkjenning i allmennsykepleie. Vi gjør oppmerksom på at undervisningen er delt mellom campus Vestfold og campus Drammen.

Hvorfor avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)?

Utvikling og endringer i befolkningens sammensetning og sykdomsbilde bidrar til at flere lever lenger med mer komplekse og sammensatte helsetilstander. Dette gir store utfordringer for helsetjenesten, både når det gjelder organisering, arbeidsmåter, ressurser og behov for kompetanse. Utvikling og etablering av avansert klinisk sykepleier (AKS) som en utvidet – og mer avansert sykepleierrolle i helse- og omsorgstjenesten er et av myndighetenes satsningsområder for å møte disse utfordringene. Utdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie tilfredsstiller krav i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og gir grunnlag til søknad om spesialistgodkjenning i allmennsykepleie.

Kommuner som ønsker å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie kan søke om lønnstilskudd via Helsediretoratet, les mer her.

Hva er avansert klinisk allmennsykepleie?

En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse og klinisk fordypning som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon. En AKS jobber med person i fokus og kunnskapsbasert i tråd med samfunnets krav om kunnskapsbasert praksis, der den faglige profesjonsutøvelsen er basert på forskning, erfaring og pasientkunnskap. Utdanningen gir kandidatene nødvendig breddekompetanse gjennom fordypning i naturvitenskapelige emner kombinert med ferdigheter i systematisk klinisk undersøkelsesmetodikk og helsevurdering. Gjennom sin brede tilnærming og personorienterte fokus skal avanserte kliniske sykepleiere kunne forbedre tilgang til og kvalitet i helsetjenester, sikre helhetlige pasientforløp og sømløse overganger samt utvikle innovative løsninger for å imøtekomme pasienters og pårørendes individuelle behov for helhetlig oppfølging.

Les mer på Helsedirektoratets side om AKS.

AKS vil kunne lede det faglige og kliniske arbeidet, og ivareta behov for samhandling og koordinering på tvers av fag- og tjenestenivåer. Gjennom masterutdanningen får studentene nødvendig fordypning i vitenskapelig metode for å drive kontinuerlig faglig utviklings- og kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

Utdanningen følger anbefalingene fra International Council of Nurses (ICN) for utdanning til Advanced Practice Nursing, samt nordiske og internasjonale erfaringer. Utdanningen gir deg kompetanse på ekspertnivå, slik at du etter utdanningen kan arbeide i en utvidet og selvstendig funksjon i tråd med ICNs definisjon av avansert klinisk sykepleier: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land.»

AKS-studiet er veldig relevant for sykepleiere innen både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Jeg opplever AKS-rollen som sentral i framtidens helsevesen!

Jan-Eilert Pedersen, master i avansert klinisk sykepleie

 

Samlinger

Undervisningen er samlingsbasert og vil veksle mellom USN sine campuser i Drammen og Vestfold. Det kreves 80 % frammøte for å kunne fremstille seg til eksamen. Deltidsstudier har en forventet studieinnsats på minimum 20 timer i uken.

Datoer for samlinger studieåret 22/23
Datoer for studieåret 22/23 er ikke satt, men antallet dager og fordelingen mellom dem blir forholdsvis likt som i studieåret 21/22.

Datoer for samlinger studieåret 21/22

Forkurs (digitalt): 18. og 19. august 2021 (frivillig).

 • Åpningsdag 23. august

MAKS610 - Introduksjon til avansert klinisk allmennsykepleie{{ icon }}

 • Uke 34                23. – 25.08.2021
 • Uke 35                01. – 02.09.2021
 • Uke 37                13. – 16.09.2021 Hjemmeeksamen 

MAKS600 - Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling{{ icon }}

Høsten 2021:

 • Uke 39                29.09. – 01.10.2021
 • Uke 42                18. – 22.10.2021
 • Uke 47                22. – 26.11.2021
 • Uke 50                13. – 16.12.2021 

Våren 2022:

 • Uke 4                  24. – 28.01.2022
 • Uke 10                07. – 11.03.2022
 • Uke 17                25. – 29.04.2022
 • Uke 21                23. – 27.05.2022 Hjemmeeksamen
 • Uke 23                07. – 10.06.2022 Prøveeksamen (ferdighetstrening)
 • Uke 24                13. – 17.06.2022 Praktisk eksamen (studenter møter kun en av disse dagene)

Hva slags jobb får du?

Fullført masterstudium gir deg klinisk vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder som avansert klinisk allmennsykepleier. Utdanningen er særlig relevant for sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utdanningen vil også være relevant i andre deler av helsetjenesten der det er behov for sykepleiere med bred observasjons- og vurderingskompetanse.

Studiet kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helsebehov.

Kontakt med arbeidslivet

Utdanningen er nært knyttet til klinisk praksis og behovene for spesialisert sykepleiekompetanse som helsetjenesten til enhver tid har. Den enkelte AKS rolle og funksjon utvikles derfor i nært samarbeid med arbeidsgiver gjennom studiet og bidrar til fremvekst av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette er viktig for å kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der behovet for avansert breddekompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester er stort.

Utdanningen inkluderer 12 uker à 40 timer obligatorisk veiledet praksis der studentene får kliniske ferdigheter og sykepleiefaglig kompetanse på avansert nivå. Ferdighetstrening, simulering og kritiske refleksjoner supplerer teori- og praksisstudiene og er integrert i utdanningens ulike delemner og valgfrie emner.

Masteroppgaven skal ha et klinisk fokus og kan gjerne være et faglig utviklingsarbeid eller et kvalitetsforbedringsprosjekt innen en tematikk studentene, eller studentenes arbeidsgiver ønsker belyst.

Dette lærer du i avansert klinisk allmennsykepleie

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie har et omfang på 120 studiepoeng. Kompetanseområdene som utdanningen dekker er nedfelt i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og omfatter følgende områder:

 • Klinisk vurderings-, beslutnings-, og handlingskompetanse
 • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
 • Faglig ledelse og koordinering
 • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

I tillegg til å gi studentene breddekompetanse og et tilstrekkelig natur- og samfunnsvitenskapelig grunnlag til å kunne ivareta selvstendig rolle som AKS legges det i utdanningen til rette for valg av fordypningsemner, samt spesialisering av klinisk kompetanse innenfor det ansvarsområdet studenten skal ha etter utdanning. For å imøtekomme de store behovene for ressurser og kompetanse knyttet til ivaretakelse av en økende andel skrøpelige eldre, samt pasienter med sammensatte og komplekse helsetilstander vil det ved USN tilbys to valgbare fordypninger tilknyttet masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie. Fordypningene tilbys annethvert år, men siden det i AKS-utdanningen legges individuelle studieplaner, vil ikke valg av fordypning påvirke studieløpet.

 • Geriatrisk vurderingskompetanse
 • Akuttmedisinsk vurderingskompetanse

keyboard_backspace Les mer om fordypningsemner for AKS på USN.

Målgruppe for AKS

Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie legger vekt på å videreutvikle erfarne sykepleieres kompetanse i personorientert, kunnskapsbasert og effektiv klinisk sykepleie og behandling. Sykepleiere med minst tre års klinisk erfaring kan søke opptak.

keyboard_backspace Se innslag på NRK om utdanningen

Lurer du på noe mer? Følg oss på facebook der vi deler opplevelser fra tidligere studenter. Her kan du også sende inn spørsmål som blir besvart av våre faglærere:

Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie USN

Videre studiemuligheter

Studieprogrammet leder til graden master i avansert klinisk allmennsykepleie, som gir grunnlag for opptak til Ph.d.-studier. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak til Phd.-programmet i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av avansert klinisk allmennsykepleie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

 • Utveksling for avansert klinisk allmennsykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!