Operasjonssykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Operasjonssykepleie

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen operasjonssykepleie.

Dette er videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et 90 poengs studium. Studiet gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og ivaretar og bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2005.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng (stp.). Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir studenten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie.

Kliniske studier gjennomføres ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF.

 

– Hver dag på utdanningen har gjort meg sikrere på at dette er yrket for meg. 

Liv Marte Hefte

 

Hvorfor videreutdanning i operasjonssykepleie?

Videreutdanning i operasjonssykepleie kvalifiserer for utøvelse av operasjonssykepleie og kirurgisk virksomhet innen avansert teamarbeid, til pasienter i alle aldre fra det nyfødte barnet til den eldre.

Videreutdanningen skal kvalifisere sykepleiere til å inneha et utvidet ansvars- og funksjonsområde. En sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie skal på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag kunne gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand, planlegge og bidra til et helhetlig helsetjenestetilbud og iverksette og følge opp tilbudet.

Operasjonssykepleieren skal også ha teoretisk kompetanse til å stille kritiske spørsmål ved dagens praksis, kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Dette vil også gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert operasjonssykepleie i helseforetak og kommunehelsetjeneste.

Les også

Operasjonssykepleie er et spennende og fascinerende yrke med store muligheter

Operasjonssykepleieren utgjør en viktig og selvstendig brikke i det kirurgiske teamet med sin allsidige kompetanse, mener førstelektor ved USN, Anne Lind Jølstad.

Hva slags jobb får du?

Operasjonssykepleiere arbeider primært i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt og sterilsentral, men deltar også i katastrofeteam og i krigsområder.

Operasjonssykepleiere arbeider selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell som kirurg, anestesisykepleier og anestesilege.

Nærhet til arbeidslivet

I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert praksis, bidrar studiet til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen operasjonssykepleie. Studiet legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at studenten skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig operasjonssykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende. Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved helseforetakene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanning

Studieprogrammet fører frem til videreutdanning i operasjonssykepleie. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie til pasienter i alle aldre, og er i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier: Helsepersonelloven, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, og Funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere.

Kravene til operasjonssykepleier kommer til å endre seg i framtiden, både på grunn av utviklingen innen medisinsk og kirurgisk behandling, og på grunn av utviklingen av medisinsk teknisk utstyr som blant annet muliggjør robot- og intervensjonskirurgiske inngrep. En aktuell utvikling kan være at videreutdanningen i operasjonssykepleie blir et masterstudium i nær framtid.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!