Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på barnetrinnet, og som allerede har 30 studiepoeng i faget. Målet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet er forskningsbasert både i design og i innhold. Det overordnede målet er at studentene skal utvikle den handlingsrettede lærerkompetansen i matematikk. Et syn på læring som deltakelse i klassens felleskap gjennomsyrer designet av utdanningen, fra valg av pensumlitteratur, oppbygging av arbeidskrav og måten undervisningen er lagt opp på samlingene. Videre- og etterutdanningen kjennetegnes ved at det legges vekt på tilpasset opplæring og hvordan vurdering kan støtte elevenes læreprosesser og lærelyst, blant annet ved utforskende arbeidsformer, bruk av rike oppgaver som lar elevene utfolde sin kreativitet og innsikt i matematikken på både formelle og uformelle måter, samt metodiske tilnærminger som hjelper læreren utnytte elevers frodige ideer i læringsfremmende vurderings former. 

På samlingene er undervisningsformen dialogisk slik at studentene får anledning til å erfare kontinuerlig og å opparbeide selv varhet, med andre ord det å sette elevers tenkning i sentrum i matematikkundervisningen ved å analysere i øyeblikket innspillene og å bygge videre på elevers faktiske kompetanse. Det legges vekt på læreplananalyse for norske læreplaner og sammenlikning i visse tilfeller med læreplaner fra andre land og arbeidskravene er forankret i læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). Denne utdanningen er rettet mot noen av de største utfordringene lærerne møter ved implementering av Fagfornyelsen i matematikk: 

  • å vektlegge matematiske prosesser (de første kjerneelementene) heller enn produkter
  • å integrere algebra på barnetrinnet og å legge til rette for dybdelæring ved å la det gjennomsyre de andre matematiske kunnskapsområdene, i tråd med nyeste forskning på feltet 
  • å utvikle elevers digitale kompetanse (inkludert algoritmisk tenkning) på en måte som beriker matematikkundervisningen, og 
  • å ivareta læreplanens overordnede temaer i matematikkundervisningen

I Matematikk 2, 1.-7. vektlegges spesielt de matematiske kunnskapsområdene algebra, statistikk, sannsynlighet og geometri, samt de matematiske prosessene modellering, abstrahering, generalisering og argumentasjon. Studentene får forskningsbasert innsikt i hvordan lærere kan støtte opp under elevers matematiske prosesser (kjerneelementer) og øver seg på å omsette den innsikten i praksis og ved at studentene erfarer selv og reflekterer over matematikkens rolle i de overordnede temaene fra læreplanen. Profesjonsfaglig digital kompetanse er integrert i utdanningen, både som verktøy i matematikkdidaktikk og som redskap i studentenes egen læringsprosess og i erfaringsdeling. 

Studieside for Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!