Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Integrert Master

Geoinformatikk

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Geoinformatikk

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS eller 3D-modellering? Med en master i geoinformatikk får du kunnskap om teknologi vi bruker hver eneste dag – og kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Alt dette kan geoinformatikk gi deg svaret på!

Geoinformatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et superviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Med en master i geoinformatikk, får du verdifull kompetanse om alt fra måling og innhenting av data, til visualisering og modellering.

Sett sammen de emnene du liker best

Det første året tar du innføringsemner i geomatikk og grunnleggende emner i realfag. Deretter lærer du om både landmåling, geodesi, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging/fjernmåling.

De siste årene velger du spesialisering ut fra egen interesse, og avslutter med å skrive en masteroppgave innenfor det fagområdet du har fordypet deg i. Studieoppbyggingen er fleksibel, så kan kombinere de emnene du er mest interessert i.

Hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor geomatikk, både med spesialister og til allmennheten.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
 • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag i realfag og geomatikk for å kunne spesifisere og løse oppgaver og som grunnlag for videre læring.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Kunnskaper:

 • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Kjenner begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikk og forstår det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.
 • Kjenner muligheter og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.

Ferdigheter:

 • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
 • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
 • Har praktiske ferdigheter i bruk av aktuell teknologi og metodikk for å kunne gå rett inn i produktivt arbeid i geomatikkbransjen.
 • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata.
 • Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geomatikk.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet