Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i forvaltningsrett

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
3 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Videreutdanning i forvaltningsrett

NAV Innlandet ønsker å tilby en videreutdanning i praktisk rettet forvaltningsrett for NAV-ansatte.

Målsetningen med studiet er å:

 • ha utviklet en god og trygg forvaltningsrettskompetanse, slik at deltakerne kan forvalte sin rolle i NAV på en kvalitetsmessig god måte
 • beherske formidling og veiledning av kollegaer og brukere, på en forståelig og praksisnær måte, skriftlig og muntlig
 • ha en helhetlig forståelse av brukerreisene, og hvordan samhandlingen de selv har med brukeren, medvirker til en forvaltningsmessig trygg brukeropplevelse

Videreutdanningen består av 30 studiepoeng på bachelornivå og går på deltid over tre semester. Det legges opp til en samlingsbasert studiemodell som kombinerer fysiske samlinger med bruk av læringsressurser i en digital læringsportal i periodene mellom samlingene. Det gjennomføres 6 samlinger, fordelt med 2 samlinger på hvert semester. Hvert semester har en digital oppstart og det skal gjennomføres ett praktisk rettet arbeidskrav mellom samlingene i hvert semester.
Målgruppe

Dette studiet passer for de fleste som arbeider i NAV. Studiet er særlig egnet for personer som jobber med arbeidsrettet oppfølging, veiledning, rådgivning, forberedelse eller utarbeidelse av vedtak og klagesaks-behandling. Også andre med behov og interesse for forvaltningsrettslige problemstillinger vil ha nytte av studiet.

Studiet tar for seg følgende:

 • Juridisk metode og klart språk
  I studiet inngår grunnleggende juridisk metode. Dette vil gi studentene en dybde og forståelse for rettsreglene slik at de blir i stand til å arbeide og resonere selvstendig. Internasjonale krav og regler med relevans for forvaltningen blir behandlet. Grunnleggende forståelse for og betydningen av klart språk vil bli behandlet.
 • Forvaltningsrett
  Studiet tar for seg den generelle forvaltningsretten og bruker den spesielle forvaltningsretten, som ansatte i NAV arbeider med, til å belyse den generelle forvaltningsrett. Det vil spesielt bli brukt elementer fra rettsområder som folketrygd, sosialtjenester, barnevern, psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenester.

  Studiet innledes med en gjennomgang av forvaltningens oppbygging og dens rolle, oppgaver og virksomhet. Saksbehandlingsregler både i forvaltningsloven og annen relevant lovgivning er sentrale tema og i denne forbindelse bl.a. temaer som veiledningsplikten, utredningsplikten, brukermedvirkning og opplysningsplikt. Temaer som utforming av vedtak, krav til form og begrunnelse inngår også i studiet.

  Studiet tar for seg rammene for forvaltningsskjønnet og forvaltningens adgang til å stille vilkår. Videre blir reglene om klage på og omgjøring av forvaltningsvedtak grundig behandlet. Ugyldighet av forvaltingens vedtak og konsekvensene av ugyldige vedtak er temaer som inngår i studiet.

  Kontroll med forvaltningen er et eget tema der rammene for domstolenes kontroll med forvaltningsavgjørelser behandles, samt at det gis oversikt og forståelse av andre kontrollorganer for forvaltningens virksomhet.
 • Beviskrav
  Fastsettelse av faktum er en viktig del av forvaltningens praktiske hverdag, og det kan gjelde forskjellige beviskrav for forskjellige typer forvaltningsavgjørelser. Studiet tar for seg grunnleggende bevisregler, herunder beviskrav og forskjellen mellom objektive og subjektive vilkår.
 • Personvern
  For at studentene skal kunne identifisere mulige personvernutfordringer, gis det en grunnleggende innføring i personvern og individets rettigheter. Hensikten er å skape forståelse for samspillet mellom forvaltningsretten og personvernregelverket.
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights