Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Løkken Verk
120.0 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Prosessteknikk

Fagskoleutdanning i Prosessteknikk

Prosessteknikk med fordypning i vann- og avløpsteknikk tar sikte på å videreutdanne driftsoperatører og annet personell som jobber med vann og avløp i kommuner, entreprenører og konsulenter.

Prosessindustrien er Norges største industrigruppe og inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier, treforedling samt vannteknikk i industri og kommunale etater. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering. Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og er ofte hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Studieretningen prosessteknikk er en solid, yrkesrettet utdanning som gir store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt som for eksempel olje- og gass industri, næringsmiddelindustri, metallindustri samt kommunaltekniske etater. Studiet gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Fordypningen i vann- og avløpsteknikk gir kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg gis det grunnleggende innføring i vannbehandlings- og avløpsrensemetoder som ivaretar vannkvalitet, og også opplæring i sikkerhetskrav fra vannverkseiere og helsemyndigheter.

For kontakt eller mer informasjon om Prosessteknikk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng gir graden Høyere fagskolegrad ved fullført og bestått studium. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Prosessteknikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Fagskolen Chr. Thams ble etablert med faglinje for elkraftteknikk i 1968 under navnet Meldal tekniske fagskole. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avdeling Chr. Thams tilbyr følgende  deltidsutdanninger høsten 2022:

Tekniske fag (120 studiepoeng) 

  • Anlegg
  • Bygg
  • Elkraft
  • Prosessteknikk

Helse- og oppvekstfag (60 studiepoeng)

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

Fleksible studier

Skolen har samlinger hovedsaklig én dag i uka for samtidige studier. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Skolen har i dag til sammen 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams tilbyr også i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Besøksadresse:
Løkkenveien 518
7332 Løkken Verk

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 924 09 004
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Prosessteknikk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!