Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Miljøvitenskap - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Miljøvitenskap - master

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, strålevern eller hvordan menneskers bruk påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskaper om samspillet i naturen med spesiell vekt på forurensing, bærekraft og klimaendringer.
 • God innsikt i hvordan geologi, jord og vann påvirker økosystemet og derav sårbarhet for menneskelig aktivitet.
 • Helhetlig forståelse av biogeokjemiske prosesser i terrestriske og akvatiske miljøer og påvirkning av stoffers mobilitet og toksisitet.
 • Analysere komplekse og tverrfaglige problemstillinger innen miljøvitenskap.

Ferdigheter:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere prøvetaking og analyser etter faglig relevante metoder for å identifisere stoffer i jord, bergarter, vann eller biota.
 • Risiko- og sårbarhetsvurdere påvirkninger i miljøet og vurdere avbøtende tiltak.
 • Anvende sin kunnskap for å bevare, restaurere, stabilisere og bruke miljø og naturressursene på en bærekraftig måte.
 • Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder.
 • Bruke, forstå og vurdere metoder og teorier knyttet til miljø, klimaendringer, naturressurser og arealbruk.
 • Analysere, strukturere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur innen fagområdet. Kan gjennomføre et avgrenset prosjekt på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.

Generell kompetanse:

 • Selvstendig evne til å sette seg inn i problemstillinger og gjennomføre praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Kan anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter.
 • Behersker kommunikasjon, teamarbeid og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø.
 • Formidle større selvstendige arbeider.
 • Bruke det norske og engelske begrepsapparatet innen fagområdet.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad. Opptaksgrense C i snitt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet