Integrert Master

Matvitenskap og ernæring

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Matvitenskap og ernæring

Hva skal vi spise i fremtiden? Hvordan kan vi lage nok mat til hele verdens befolkning, uten at det går utover helse, klima og miljø? Med en master i matvitenskap får du verdifull og ettertraktet kunnskap om bærekraftig matproduksjon. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

GENERELL KOMPETANSE

 • Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til vitenskapelig litteratur.
 • Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av matvitenskapelig faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom masteroppgaven.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- eller arbeidskontekst.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Kan reflektere over sentrale etiske, helsemessige og vitenskapelige utfordringer i matvitenskap, både i forhold til eget og andres arbeid. Kan formidle matvitenskapsfaget både til spesialister og et bredere publikum.

KUNNSKAP

 • Har et solid naturfaglig fundament innen basisfagene matematikk, statistikk, kjemi og biologi.
 • Har solide kunnskaper om matvitenskapens betydning for samfunnet, og hvilket bidrag matvitenskap kan ha på miljø, bærekraftig utvikling og helse. Har matvitenskapelige kunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig.
 • Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.
 • Har inngående kjennskap til matvitenskapens teorier, terminologi og metode, og kan anvende denne kjennskapen.
 • Har avansert kunnskap innen matvitenskap, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever matvitenskapelig kompetanse

FERDIGHETER

 • Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av matvitenskapelige problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder som for eksempel statistikk, kjemi, mikrobiologi, toksikologi og medisin.
 • Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder og feilkilder, og ende opp med en objektiv konklusjon.
 • Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Kan bruke relevante metoder (f.eks. laboratorieferdigheter, statistikk, kjemiske og molekylærbiologiske analyser) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjon gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet