Kortere studier

Ledelse av prosesser (LEDPRO)

Høgskolen i Innlandet, i Brumunddal
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Ledelse av prosesser (LEDPRO)

Ledelse av prosesser (LEDPRO) er et studietilbud rettet mot ledere og potensielle ledere i offentlig sektor som:

 • er et lederutviklingsprogram men som også gir 30 sp på masternivå
 • tilbys i to varianter, både på oppdrag og som åpent studietilbud
 • i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet
 • vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen
 • vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer
 • gir deltakerne muligheter til trening og utforsking av egen lederrolle

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager. Det åpne tilbudet gjennomføres en gang hvert kalenderår, mens oppdragsbaserte tilbud gjennomføres etter avtale. Studiet er et praksisnært lederutviklingsprogram hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt til nå!

Nærmere om innhold
Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgaven blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene. Ut fra dette legges det stor vekt på:

 • å se, lese, analysere og håndtere ulike faglige, politiske, økonomiske og følelsesmessige prosesser i grupper, mellom grupper, i hele organisasjonen og i forhold til omgivelsene
 • å utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige arbeidsprosesser, med vekt på samhandling og kompetansedeling
 • å utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle
 • å utvikle evne til å møte og håndtere uforutsigbare situasjoner
 • å utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser

Dette innebærer at fokus er lagt på ledelse av ulike arbeidsprosesser. Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative oppgaver.

Nærmere om arbeidsformer
Forståelse og innsikt er et nødvendig grunnlag for lederutøvelse. I dette studiet/programmet legges det i tillegg stor vekt på å legge til rette for at deltakerne får utvikle ferdigheter og kompetanse til å arbeide konkret med egne utfordringer. Studiet er derfor lagt opp slik at studentene får arbeide med å identifisere og analysere sentrale sider ved egen arbeidshverdag. Dette blir grunnlag for individuell og felles trening og læring, med sikte på håndtering i ”hjemmeorganisasjonen”. Denne individuelle og felles læringsprosessen forutsetter ulike og sammensatte arbeidsformer som inngår i en helhet. For å ivareta dette etableres en egen midlertidig læringsorganisasjon, som er gjennomgående for hele studieløpet. Denne består av deltakerne og lederne av studiet/programmet og har ulike arbeidsstrukturer som kobles sammen. Læringsorganisasjonens hovedoppgave er læring, og for å ivareta forbindelsene til deltakernes arbeidsorganisasjon, har den flere likhetstrekk med denne. For å styrke forbindelsen til deltakernes arbeidsorganisasjon, gjennomfører deltakerne planlagt oppfølging i egen organisasjon mellom samlingene. Dette består av konkrete utprøvinger og handlinger i samarbeid med andre og skriftlige notater om dette. Disse bearbeides av deltakerne i mindre grupper, og dette danner igjen grunnlag for refleksjon og læring på neste samling. Eksamen er en skriftlig sammenfatning og faglig analyse av dette arbeidet i form av en hjemmeoppgave som leveres gruppevis eller individuelt.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Klasserom
 • Brumunddal
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights