Offentlig ledelse og innovasjon (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Offentlig ledelse og innovasjon (masteremne)

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens styrings- og ledelsespraksiser innenfor offentlig sektor. Lær om hvordan du som leder kan videreutvikle dagens praksis, men og å søke mer innovative grep og å bli mer entreprenørorientert.

Hvorfor studere offentlig ledelse og innovasjon?

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens styrings- og ledelsespraksiser innenfor offentlig sektor. Mange utfordringer krever samarbeid på tvers av sektorer og mellom forvaltningsnivåer. Helse og omsorg, undervisning, næringsutvikling, kultur og folkehelse og byutvikling er eksempler på felt hvor det både er nødvendig å videreutvikle dagens praksiser, men og å søke mer innovative grep og å bli mer entreprenørorientert. Det har de senere årene blitt økt fokus på at offentlig sektor kan spille en viktig rolle i å legge til rette, ikke bare for innovativ tjenesteyting, men også for lokal- og regional verdiskaping. Slik «samstyring» innebærer ofte samarbeid mellom private aktører, frivillig organisasjoner, ulike offentlige aktører og FoU-institusjoner og må ofte ‘metastyres’ på en balansert måte for å fungere effektivt.

Innovative styrings- og ledelsespraksiser styrkes med en god demokratiske forankring og involvering av relevante borgere og interessenter. Åpne, samarbeids-orienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring i tradisjonelle styring – og ledelsesformer. I de senere årene har det vært et økende fokus på begrensingen i de modeller som har vært dominerende siden 1980-tallet (New Public Management og hierarkisk styring). Det pekes blant annet på behovet for å utvikle nye modeller (New Public Governance) slik som nettverk- ledelse og styring samt tillitsbaserte ledelsesformer.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha:

  • inngående kunnskap om ulike forståelser av innovasjonsbegrepet og hvordan dette kan knyttes til den historiske utviklingen fram til dagens kontekst
  • avansert kunnskap om ulike former for og perspektiv på demokrati
  • inngående kunnskap i utviklingen av offentlig sektor, og modeller og verktøy for ledelse og styring som har preget offentlig sektor og de konsepter som i dag er under utvikling
  • avansert kunnskap om ulike perspektiver på og modeller for ledelse, herunder hvordan ledelse har betydning for innovasjon

Etter fullført emne skal studenten kunne:​

  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor offentlig styring og ledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • på en selvstendig måte bruke teorier og modeller innen fagfeltet på praktiske problemstillinger knyttet styrings- og ledelsesutfordringer for innovasjon og effektivitet i offentlig sektor
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen fagfeltet

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!