Master

Skogfag - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Skogfag - master

Det naturlige valget for deg som vil ha en karriere innen bærekraftig forvaltning av skog! Vær med på å utvikle og forvalte en av våre viktigste fornybare ressurser. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

  • Har en helhetlig forståelse og inngående kunnskap om flere fagområder innenfor skogforvaltningen, f.eks. innen bioenergi, økonomi, skogskjøtsel, skogøkologi, ressursregistrering, driftsteknikk eller treteknologi.

Ferdigheter:

  • Skal kunne utarbeide bærekraftige og helhetlige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i skogforvaltningen.
  • Skal kunne planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og skogressurser.
  • Skal kunne analysere og syntetisere kunnskap fra fagområdene skogøkologi, bioenergi, skogskjøtsel, ressursregistrering, driftsteknikk, økonomi, treteknologi eller flerbruk.
  • Skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosesser knyttet til forvaltning av skogarealer på ulike nivåer.

Generell kompetanse:

  • Skal kunne kommunisere og samarbeide godt på tvers av fagområder, samt å kunne bidra til tverrfaglig konfliktløsning.
  • Skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, både skriftlig og muntlig, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet