Doktorgrad

Miljøvitenskap - doktorgrad

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende

Miljøvitenskap - doktorgrad

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program i miljøvitenskap forventes det at den nye doktoren

 • Har inngående kunnskaper innen sitt fagområde av miljøvitenskap og er i kunnskapsfronten i sitt spesifikke forskningsområde.
 • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
 • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

FERDIGHETER

Ved fullført ph.d.-program i miljøvitenskap forventes det at den nye doktoren

 • Kan formulere problemstillinger og hypoteser, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på internasjonalt høyt nivå innen sitt fagområde. Behersker vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde.
 • Behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder.
 • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering.
 • Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.
 • Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.
 • Kan håndtere kritikk på en konstruktiv måte og svare på den.
 • Kan formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig. i vitenskapelige så vel som populærvitenskapelige f fora.

GENERELL KOMPETANSE

Ved fullført ph.d.-program i miljøvitenskap forventes det at den nye doktoren

 • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske hensyn.
 • Kan styre tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet.
 • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media.
 • Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
 • Kan vurdere behovet for, ta initiativet til og eventuelt drive innovasjon innen sitt fag.
 • Har noe erfaring med å undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde der det er mulig.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet