Bachelor

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

Vil du bidra til å løse energiutfordringer, finne mer bærekraftige løsninger i industrien eller jobbe med miljøvern? Kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen. 

En bachelorkandidat i kjemi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

GENERELL KOMPETANSE:

Har et solid naturfaglig fundament, med mest spesiell kompetanse innen kjemi, og forstår nødvendigheten av å samarbeide på tvers av fagområder.

Kan formidle opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig og muntlig, og gjennom praktiske demonstrasjoner.

Kan kommunisere faget skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte.

Har innsikt i relevante fag og yrkesetiske utfordringer, inkludert helse, miljø og sikkerhet.

Kan strukturere arbeidet slik at vedkommende får en jevn arbeidsbelastning.

Kan overholde innleveringsfrister og tar ansvar for egen læring.

Kan oppdatere sin kunnskap i fagfeltet, ved å innhente fagstoff fra ulike kilder.

Kan delta i tverrkulturelle og internasjonale arbeidsgrupper.

Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan delta i faglige diskusjoner innen sitt fagområde.

KUNNSKAPER:

Har grunnlag innen fysikk, matematikk og statistikk som er nødvendig for å forstå kjemiske reaksjoner og prosesser, samt stoffers egenskaper og deres oppførsel.

Har breddekunnskap innen relevante teorier og problemstillinger, samt instrumentering som nyttes innen fagfeltet.

Forstår faget på en slik måte at vedkommende kan oppdatere sin kunnskap og forståelse innen faget, fagets historie, egenart og ikke minst dets plass i samfunnet.

Har kunnskaper om hvilket bidrag kjemi kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling.

Har kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål innenfor kjemiske fagområder.

Viser kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye kjemiske metoder.

Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til bruk av kjemiske metoder.

FERDIGHETER:

Behersker relevant instrumentering, utstyr, teknikker og det fagspråk som brukes i kjemifaget.

Kan til en viss grad anvende og kombinere kunnskap og metoder fra grunnleggende fag på praktiske og teoretiske problemer innen kjemiens fagområder.

Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger knyttet til kjemifagområdet.

Kan bruke relevante faglige verktøy og teknikker for å gjennomføre enkle forsøk, analyser og statistiske undersøkelser.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + realfagskrav

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet