Master
Ingen anmeldelser

Energi- og prosessteknologi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Energi- og prosessteknologi

Prosessindustrien er navet i det grøne skiftet, og står ovanfor mange spennande utfordringar fram mot 2050

Norsk prosessindustri har vorte utvikla over meir enn 100 år, og omfattar i dag eit breitt spekter av verksemder, frå industrilokomotiva Hydro, Yara, Elkem og Equinor til mindre hjørnestensbedrifter i heile landet.  Prosessindustrien produserer materiale og produkt vi omgir oss med i kvardagen, frå husa vi bur i, kleda vi har på oss, maten vi et og transportmidla vi nyttar, til høgteknologiprodukt som PC, nettbrett og telefon.

Prosessindustrien er navet i det grøne skiftet. Sjølv om Noreg er globalt leiande når det gjeld bruk av fornybar energi står industrien ovanfor betydelege utfordringar i åra som kjem. Prosessindustrien representerer rundt 20% av dei samla klimagassutsleppa i Noreg, og konsumerer om lag ein tredel av den samla produksjonen av fornybar energi frå vasskraft, vind og sol. For å imøtekomma krava om reduserte utslepp av klimagassar fram mot 2050 må den norske prosessindustrien redusera forbruket av fossile energikjelder, løysa utfordringane knytt til karbonfangst og lagring, og bidra til berekraftige løysingar for produksjon og omdanning av fornybar energi. Du kan les meir om norsk prosessindustri her.

  • Prosessingeniør
  • Prosjektledere
  • Sikkerhetsingeniør
  • Inspeksjonsingeniør

Avhengig av bakgrunn og tema for hovudoppgåva er det relevant å fordjupa seg i fagområde som fluiddynamikk, flerfasesystemer, separasjon, nanoteknologi, numeriske metodar, forbrenningsfysikk, kjemometri, prosessikkerhet og risikoanalyse. Undervisninga er forskingsbasert, og studiet gir ein brei fagleg bakgrunn som gjer deg godt rusta til å løysa tverrfaglege problemstillingar i industrien.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights