Vis studentum.no som: Mobil

Energi- og prosessteknologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Energi- og prosessteknologi

Norsk prosessindustri har vorte utvikla over meir enn 100 år, og omfattar i dag eit breitt spekter av verksemder, frå industrilokomotiva Hydro, Yara, Elkem og Equinor til mindre hjørnestensbedrifter i heile landet.  Prosessindustrien produserer materiale og produkt vi omgir oss med i kvardagen, frå husa vi bur i, kleda vi har på oss, maten vi et og transportmidla vi nyttar, til høgteknologiprodukt som PC, nettbrett og telefon.

Prosessindustrien er navet i det grøne skiftet. Sjølv om Noreg er globalt leiande når det gjeld bruk av fornybar energi står industrien ovanfor betydelege utfordringar i åra som kjem. Prosessindustrien representerer rundt 20% av dei samla klimagassutsleppa i Noreg, og konsumerer om lag ein tredel av den samla produksjonen av fornybar energi frå vasskraft, vind og sol. For å imøtekomma krava om reduserte utslepp av klimagassar fram mot 2050 må den norske prosessindustrien redusera forbruket av fossile energikjelder, løysa utfordringane knytt til karbonfangst og lagring, og bidra til berekraftige løysingar for produksjon og omdanning av fornybar energi.

Gjennom studiet opparbeider du deg solid kunnskap innanfor naturvitskaplege- og teknologiske fag, med spesielt fokus på sikker og berekraftig foredling av naturressursar og produksjon av materiale og produkt.

Avhengig av bakgrunn og tema for hovudoppgåva er det relevant å fordjupa seg i fagområde som fluiddynamikk, flerfasesystemer, separasjon, nanoteknologi, numeriske metodar, forbrenningsfysikk, kjemometri, prosessikkerhet og risikoanalyse. Undervisninga er forskingsbasert, og studiet gir ein brei fagleg bakgrunn som gjer deg godt rusta til å løysa tverrfaglege problemstillingar i industrien.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!