Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Integrert Master

Landskapsarkitektur

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Landskapsarkitektur

Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativt arbeid som skaper gode uteomgivelser. Skjønnhet, bærekraft, funksjonalitet og tilgjengelighet er viktige mål. I dette masterstudiet lærer du å arbeide for disse målene.

Kandidatens læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

kan løse design-, planleggings- og forvaltningsoppgaver iht den Europeiske landskapskonvensjonens mål for landskapsutvikling

kan reflektere over og formulere aktuelle landskapsfaglige problemstillinger basert på landskapsfaglige metoder og fagtradisjoner

kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye situasjoner og kan bidra til nytenkning og innovasjon

kan praktisere i profesjonens ulike roller (eksisterende og nye, framtidige)

kan igangsette og gjennomføre faginternt og tverrfaglig samarbeid med faglig integritet og respekt for andre parter

kan identifisere og forholde seg aktivt og kritisk drøftende til de handlingsrom og rammebetingelser som gjelder profesjonens roller og problemstillinger.

kan identifisere og ta stilling til fag-, profesjons- og forskningsetiske problemstillinger samt miljøetiske spørsmål i samfunnet.

Kunnskaper:

har grunnleggende naturvitenskapelige, kulturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige kunnskaper som er nødvendige for å kunne løse landskapsarkitektfaglige oppgaver

har avanserte kunnskaper om landskapsestetiske virkemidler for å løse aktuelle oppgaver

har avansert kunnskap om landskapsarkitekturfagets historie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer

har spesialisert innsikt i en avgrenset del av faget, avhengig av av den enkeltes faglige innretting.

Ferdigheter:

kan selvstendig gjennomføre en avgrenset prosjekt- eller forskningsoppgave under veiledning, og er i stand til å ta ansvar for egen læring, kreative prosess og faglige utvikling.

kan analysere og vurdere et gitt sted og en gitt oppgave og identifisere landskapsfaglige problemstillinger og utfordringer som skal løses

kan foreslå utforming, utviklingsretning og forvaltningsstrategi for landskapet på en måte som (1) tar hensyn til økologiske, funksjonelle og kulturelle aspekter ved et område, og (2) sikter mot bærekraftige omgivelser med høy opplevelseskvalitet

kan velge og anvende relevante teorier, metoder, prosesser, verktøy og formidlingsmåter i sin landskapsarkitekt- og planleggerpraksis

kan kommunisere muntlig, skriftlig og visuelt med fagfeller og med andre faglige aktører og allmennheten om aktuelle prosjekter og planer

kan kommunisere med trygghet og troverdighet om fagets estetiske og historiske arv.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet