Integrert Master

Kjemi og bioteknologi

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Kjemi og bioteknologi

Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

GENERELL KOMPETANSE

Kan arbeide strukturert slik at vedkommende får en jevn arbeidsbelastning. Kan overholde innleveringsfrister og tar ansvar for egen læring.

Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til, vitenskapelig litteratur, og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.

Har handlingskompetanse, og kan oppdatere sin kunnskap i fagfeltet, ved å innhente fagstoff fra ulike kilder.

Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av kjemisk, biologisk og molekylærbiologisk faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom masteroppgaven.

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, kan samarbeide faglig i en internasjonal arbeidskontekst, og gjennomføre avanserte forsknings- og utviklingsprosjekter, under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer innen naturvitenskap, både når det gjelder eget og andres arbeid.

Kan delta i faglige diskusjoner innen sitt fagområde. Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen kjemisk og bioteknologisk forskning, både til spesialister og legmenn.

KUNNSKAP

Har kjemiske, bioteknologiske og molekylærbiologiske kunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig (molekylær-, mikro- cellebiologisk, kjemisk og genetisk).

Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.

Har inngående kjennskap til kjemiens, bioteknologiens og molekylærbiologiens historie, tradisjon, vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse i forskning og undervisning.

Har kunnskaper om effekten på samfunnet av kjemisk, molekylær og tradisjonell bioteknologi og hvilket bidrag bioteknologi og kjemi kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling.

Viser kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye kjemiske og bioteknologiske metoder.

Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til bruk av kjemiske og bioteknologiske metoder.

FERDIGHETER

Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere data, samt vurdere og presentere resultater og metoder, og ende opp med en objektiv konklusjon

Kan analysere eksisterende teorier og gjennomføre tverrfaglige analyser av kjemiske og biovitenskapelige problemer.

Kan vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (teknologi, mikrobiologi, toksikologi og medisin).

Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter, statistikk og bioetikk) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Kan arbeide innenfor både eukaryote og prokaryote systemer, på grunn av felles verktøy som kan benyttes innenfor flere faglige arenaer.

Kan bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet