Master

Kjemi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Kjemi - master

Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

GENERELL KOMPETANSE:

Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom studier av relevant kjemifaglig litteratur, praktisk gjennom masteroppgaven og laboratorieøvelser i de fleste emner.

Har en objektiv forståelse av vitenskapelig litteratur og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.

Kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer, både når det gjelder eget og andres arbeid.

Kan styre eget læringsarbeid knyttet til studiet. Kan strukturere semesteret for å få en jevn arbeidsbelastning og overholde frister.

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og med gjennomtenkt etisk holdning til globale skjevheter med hensyn til bruk av naturen.

Formidler større selvstendige arbeider i faglige fora. Skal kunne det norske og engelske begrepsapparater innen fagområdet.

Skal kunne hevde seg i faglige diskusjoner innen sin spesialisering og skal kunne føre en diskusjon med spesialister og allmennheten.

KUNNSKAPER:

Kan analysere faglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet.

Har kjemikunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig (miljø, næringsmidler og teknologi).

Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.

Har inngående kjennskap til kjemiens vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse.

Har avansert kunnskap innen kjemi, og er forberedt til forskning, undervisning og andre oppgaver som krever kompetanse innen kjemi.

Spesialisering innenfor ett eller flere av fagområdene: organisk kjemi, naturstoffkjemi, uorganisk kjemi, analytisk kjemi, fysikalsk kjemi eller biokjemi.

FERDIGHETER:

Kan analysere vitenskapelige data og arbeide selvstendig i laboratorier.

Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder, feilkilder og ende opp med en objektiv konklusjon.

Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av kjemirelaterte problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (matvitenskap, bioteknologi, mikrobiologi, miljøtoksikologi, medisin, økologi og veterinærmedisin).

Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det kjemiske fagområdet.

Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier. Kan sette dem inn i en internasjonal, faglig kontekst.

Kan analysere kjemifaglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet.

Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Ferdigheten oppnås både gjennom masteremner og masteroppgave.

Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter, statistikk) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet