Master

Kjemi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Kjemi - master

Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

GENERELL KOMPETANSE:

Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom studier av relevant kjemifaglig litteratur, praktisk gjennom masteroppgaven og laboratorieøvelser i de fleste emner.

Har en objektiv forståelse av vitenskapelig litteratur og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.

Kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer, både når det gjelder eget og andres arbeid.

Kan styre eget læringsarbeid knyttet til studiet. Kan strukturere semesteret for å få en jevn arbeidsbelastning og overholde frister.

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og med gjennomtenkt etisk holdning til globale skjevheter med hensyn til bruk av naturen.

Formidler større selvstendige arbeider i faglige fora. Skal kunne det norske og engelske begrepsapparater innen fagområdet.

Skal kunne hevde seg i faglige diskusjoner innen sin spesialisering og skal kunne føre en diskusjon med spesialister og allmennheten.

KUNNSKAPER:

Kan analysere faglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet.

Har kjemikunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig (miljø, næringsmidler og teknologi).

Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.

Har inngående kjennskap til kjemiens vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse.

Har avansert kunnskap innen kjemi, og er forberedt til forskning, undervisning og andre oppgaver som krever kompetanse innen kjemi.

Spesialisering innenfor ett eller flere av fagområdene: organisk kjemi, naturstoffkjemi, uorganisk kjemi, analytisk kjemi, fysikalsk kjemi eller biokjemi.

FERDIGHETER:

Kan analysere vitenskapelige data og arbeide selvstendig i laboratorier.

Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder, feilkilder og ende opp med en objektiv konklusjon.

Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av kjemirelaterte problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (matvitenskap, bioteknologi, mikrobiologi, miljøtoksikologi, medisin, økologi og veterinærmedisin).

Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det kjemiske fagområdet.

Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier. Kan sette dem inn i en internasjonal, faglig kontekst.

Kan analysere kjemifaglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet.

Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Ferdigheten oppnås både gjennom masteremner og masteroppgave.

Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter, statistikk) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og real- og ressursforvaltning.

Utdanningstilbud ved NMBU

Ved NMBU kan du ta høyere utdanning på alle nivåer. Vi tilbyr alt fra kurs og årsstudium til doktorgradsutdanning. Vi tilbyr utdanning i følgende fagområder:

 • Akvakultur, husdyr og landbruksfag
 • Landskap og samfunn
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Etter- og videreutdanning ved NMBU

Trenger du påfyll? NMBU tilbyr flere ulike fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng. Som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs. Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, som også innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Fakulteter ved NMBU

Universitetet har i dag 7.687 studenter, 1.156 kandidater og 65 studieprogram fordelt på syv fakulteter:

 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen

Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Vi har for eksempel senter for fôrteknologi, biogasslaboratorium, landskapslaboratorium og fasukuteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet