Integrert Master

Byggeteknikk og arkitektur

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Byggeteknikk og arkitektur

Vil du designe bygg som er tilpasset morgendagens klima- og miljøutfordringer? Med en master i byggeteknikk og arkitektur lærer du å utvikle funksjonelle konstruksjoner som kan bidra til å skape bedre byer og omgivelser i fremtiden.

En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Utvikle kreative og bærekraftige løsninger i arkitektvirksomheter.
 • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
 • Kan implementere bærekraftige og innovative miljøløsninger i design og konstruksjon.
 • Har en faglig bredde som fremmer samfunnsnyttige, miljøriktige og helhetlige løsninger.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Kunnskaper:

 • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Har inngående forståelse av begrep og metoder i kreative designprosesser.

Ferdigheter:

 • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
 • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
 • Kan utarbeide livsløpsanalyser, vurdere miljøvirkninger og beregne energibehov innen rammer som kreves i lover og forskrifter.
 • Er sentral fagperson for virksomheter som bidrar til videreutvikling og opprettholdelse av våre bygde omgivelser. Det gjelder både forvaltning, nyskaping og bevaring.
 • Forstår sammenhengen mellom bygningsteknikk/-konstruksjon, bygningsfunksjon, bærekraft og arkitektur.
 • Har ferdighet i visualisering av byggverket ved bruk av 2D og 3D grafisk framstilling av bygningsobjekter.
 • Behersker programvare for konstruktiv dimensjonering etter Norsk Standard eller Euronorm og annen relevant programvare for bruk i byggeprosessens ulike faser.
 • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet