Integrert Master

By- og regionplanlegging

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

By- og regionplanlegging

Som by- og regionplanlegger utvikler du fremtidens byer, regioner og samfunn. Jobbmulighetene for deg som byplanlegger er mange, både i privat og offentlig sektor. Behovet for planleggere er stort i hele landet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Utvikle og gjennomføre planer på en profesjonell måte gjennom samarbeid.
 • Demonstrere kompetanse i planlegging basert på både etablerte og nye profesjonelle roller.
 • Diskutere etiske spørsmål om planlegging.
 • Bruke kritisk tenkning og skriving profesjonelt og i studier av by- og regionplanlegging.
 • Identifisere og anvende relevant forskningsetikk

Kunnskaper:

 • Analysere og forklare planleggingsteorier og relevante teorier fra andre felt (f.eks. sosiologi, arkitektur, urban design, morfologi, geografi, landskapsarkitektur, miljø og økologi, bærekraft, transport, folkehelse, eiendomsfag og jus).
 • Beskrive by- og regionplanleggingens tradisjoner og historie og betydningen disse har hatt på utviklingen av byer og regioner.
 • Forklare ulike begreper og diskurser om bærekraftig by- og regionutvikling, inkludert rurale områder.
 • Tolke det norske lov- og forvaltningssystemet, fortolke miljølovgivning og plan- og bygningsloven, og anvende disse i planleggingspraksis.
 • Analysere forholdet mellom samfunnsutvikling og planlegging.

Ferdigheter:

 • Tolke planlegging som styringsmiddel og analysere maktforhold og konflikter i planleggingen.
 • Foreslå og evaluere planstrategier for bærekraftig utvikling av byer og regioner, inkludert rurale områder.
 • Evaluere lokal utvikling og bygde omgivelser, vurdere kommuneplanlegging og utarbeide forslag til kommuneplaner.
 • Vurdere særlige utfordringer i planlegging og behovet for flerfaglighet for å kunne løse aktuelle problemstillinger.
 • Anvende relevante teorier og metoder i ulike plansituasjoner.
 • Foreslå planer, strategier og visjoner på ulike forvaltningsnivåer og ulik romlig skala, basert på relevante teorier, lover, etiske standpunkter og metoder.
 • Bruke digitale verktøy til kartlegging, illustrasjon, romlig analyse, design og planlegging
 • Bruke grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder for å utforske planleggingsspørsmål og nye urbane og regionale fenomener
 • Kommunisere profesjonelt med ulike eksperter og andre aktører i planlegging, inkludert publikum.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet