Integrert Master

By- og regionplanlegging

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

By- og regionplanlegging

Som by- og regionplanlegger utvikler du fremtidens byer, regioner og samfunn. Jobbmulighetene for deg som byplanlegger er mange, både i privat og offentlig sektor. Behovet for planleggere er stort i hele landet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Utvikle og gjennomføre planer på en profesjonell måte gjennom samarbeid.
 • Demonstrere kompetanse i planlegging basert på både etablerte og nye profesjonelle roller.
 • Diskutere etiske spørsmål om planlegging.
 • Bruke kritisk tenkning og skriving profesjonelt og i studier av by- og regionplanlegging.
 • Identifisere og anvende relevant forskningsetikk

Kunnskaper:

 • Analysere og forklare planleggingsteorier og relevante teorier fra andre felt (f.eks. sosiologi, arkitektur, urban design, morfologi, geografi, landskapsarkitektur, miljø og økologi, bærekraft, transport, folkehelse, eiendomsfag og jus).
 • Beskrive by- og regionplanleggingens tradisjoner og historie og betydningen disse har hatt på utviklingen av byer og regioner.
 • Forklare ulike begreper og diskurser om bærekraftig by- og regionutvikling, inkludert rurale områder.
 • Tolke det norske lov- og forvaltningssystemet, fortolke miljølovgivning og plan- og bygningsloven, og anvende disse i planleggingspraksis.
 • Analysere forholdet mellom samfunnsutvikling og planlegging.

Ferdigheter:

 • Tolke planlegging som styringsmiddel og analysere maktforhold og konflikter i planleggingen.
 • Foreslå og evaluere planstrategier for bærekraftig utvikling av byer og regioner, inkludert rurale områder.
 • Evaluere lokal utvikling og bygde omgivelser, vurdere kommuneplanlegging og utarbeide forslag til kommuneplaner.
 • Vurdere særlige utfordringer i planlegging og behovet for flerfaglighet for å kunne løse aktuelle problemstillinger.
 • Anvende relevante teorier og metoder i ulike plansituasjoner.
 • Foreslå planer, strategier og visjoner på ulike forvaltningsnivåer og ulik romlig skala, basert på relevante teorier, lover, etiske standpunkter og metoder.
 • Bruke digitale verktøy til kartlegging, illustrasjon, romlig analyse, design og planlegging
 • Bruke grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder for å utforske planleggingsspørsmål og nye urbane og regionale fenomener
 • Kommunisere profesjonelt med ulike eksperter og andre aktører i planlegging, inkludert publikum.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og real- og ressursforvaltning.

Utdanningstilbud ved NMBU

Ved NMBU kan du ta høyere utdanning på alle nivåer. Vi tilbyr alt fra kurs og årsstudium til doktorgradsutdanning. Vi tilbyr utdanning i følgende fagområder:

 • Akvakultur, husdyr og landbruksfag
 • Landskap og samfunn
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Etter- og videreutdanning ved NMBU

Trenger du påfyll? NMBU tilbyr flere ulike fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng. Som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs. Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, som også innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Fakulteter ved NMBU

Universitetet har i dag 7.687 studenter, 1.156 kandidater og 65 studieprogram fordelt på syv fakulteter:

 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen

Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Vi har for eksempel senter for fôrteknologi, biogasslaboratorium, landskapslaboratorium og fasukuteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet