Norges beste studentby 2023: Om undersøkelsen
28 feb 2023

Norges beste studentby 2023: om undersøkelsen

På denne siden går vi i dybden på prosessen bak Norges beste studentby: hvor og hvordan vi samlet inn data, metoder og utregning. 

Motivasjon for undersøkelsen  

Kjernen i studentum.no er å hjelpe studieinteresserte å finne sin rette utdanning på høyere nivå. For veldig mange utgjør studentbyen en viktig del av en god studietid, hvor ulike faktorer påvirker hvor fornøyde de blir. Vi ønsket derfor å finne ut av hva som veier tyngst når kommende, nåværende og tidligere studenter velger hvor i Norge de ønsker å studere, samt hvilke studiesteder som er best på å møte disse behovene.  

Fordi samfunn, utdanningssystemer og mennesker er dynamiske, er det rimelig å anta at det som er viktig for studenter og hvordan studentbyer møter disse behovene, endres over tid. Dette er også årsaken til at denne undersøkelsen har blitt et årlig prosjekt.  

Utvalgskriterier for byene 

For å finne Norges beste studentby inkluderte vi alle byene som har minst ett campus tilhørende et universitet eller høgskole, uavhengig av byens størrelse. I tillegg var det et krav at byene tilbyr stedsbasert utdanning og har studenter på campus; nettstudenter og desentraliserte studenter ble dermed ekskludert.  

Studentbyene ble hentet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022; en landsdekkende undersøkelse på studenters helse og trivsel i Norges byer. Det ble kontrollert at hver av disse byene tilbyr stedsbasert utdanning i de gjeldende byene ved å se på utdanningstilbudene på skolenes egne hjemmesider.  

Følgende byer ble undersøkt: 

 • Alta 
 • Bergen 
 • Bodø 
 • Bø i Telemark 
 • Drammen 
 • Elverum 
 • Evenstad 
 • Fredrikstad 
 • Førde 
 • Gjøvik 
 • Grimstad 
 • Halden 
 • Hamar 
 • Hammerfest 
 • Harstad 
 • Haugesund 
 • Hønefoss 
 • Kautokeino 
 • Kongsberg 
 • Kristiansand 
 • Kristiansund 
 • Levanger 
 • Lillehammer 
 • Lillestrøm 
 • Longyearbyen 
 • Mo i Rana 
 • Molde 
 • Namsos 
 • Narvik 
 • Nesna 
 • Notodden 
 • Oslo 
 • Porsgrunn 
 • Rauland 
 • Rena 
 • Sogndal 
 • Stavanger 
 • Stavern 
 • Steinkjer 
 • Stjørdal 
 • Stord 
 • Tromsø 
 • Trondheim 
 • Tønsberg/Horten 
 • Vesterålen 
 • Volda 
 • Ålesund 
 • Ås 

 

Parametere

Parameterne som ble inkludert i undersøkelsen og avgjør resultatene i vurderingen av Norges beste studentbyer, er basert på faktorer som tilrettelegger for studenters trivsel på studiestedet og med selve utdanningen. studentum.no gjorde i 2021 en undersøkelse blant våre besøkende på hva som er viktig i deres valg av studiested, hvor ti parametere skilte seg ut. Årets undersøkelse er basert på de samme faktorene: 

 • Faglig miljø 
 • Studiemiljø* 
 • Mulighet til videreutdanning 
 • Karrieremuligheter** 
 • Tilgjengelighet av ekstrajobb 
 • Tilgjengelighet av boligalternativer 
 • Kvaliteten på kollektivtransporten 
 • Helsetilbud 
 • Kulturliv 
 • Utelivstilbud 

 
*Studiemiljø var i 2022 inkludert under parameteren faglig miljø, men ble i år vurdert som en egen faktor. Årsaken er at studiemiljø blir ansett som underbyggende til den faglige kvaliteten, men er for mange studenter viktigere som en sosial faktor.  

**Karrieremuligheter ble i 2022 vurdert ut ifra antall masterstudenter som kom ut i relevant arbeid i løpet av en bestemt tidsperiode etter endt utdanning. På grunn av manglende rapporter, samt for å inkludere studenter med utdanning på lavere nivå, undersøkte vi i år karrieremuligheter i den enkelte studentbyen. 

Datainnsamling 

Objektivitet og validitet 

Det har vært et gjennomgående mål å sørge for en objektiv undersøkelse. For å oppnå dette målet har vi samlet inn data fra eksterne troverdige kilder; for eksempel den offisielle og landsdekkende rapporten Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 

Troverdige kilder for datainnsamlingen var også viktig for å styrke validiteten av undersøkelsen. I tillegg var det et krav at dataen for hver enkelt parameter skulle komme fra samme kilde og måling, for å skape sammenlignbare resultater. Dataen for helsetilbud er for eksempel hentet fra én kilde for å kontrollere at svarene ble samlet inn på likt grunnlag. 

Her kan du lese mer om datainnsamling per parameter:

Faglig kvalitet 

Det er flere elementer som utgjør en god faglig kvalitet. Det ble hentet inn data og regnet ut en poengscore på hvert element, som ga et sammenlagt resultat per by. Elementene som ble vurdert som en del av den faglige kvaliteten inkluderer: undervisning, arbeidsmengde, struktur, faglig veiledning og fysisk læringsmiljø. Tallene vi hentet består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med de ulike elementene.  

Fordi SHoT-rapporten 2022 fremstilte responsene for faglig kvalitet per landsdel, benyttet vi i tillegg responsene fra 2021-rapporten, som ga de respektive byene en middelverdi. Vi regnet altså en score ved å bruke fjorårets verdier byene fikk og verdien fra tilhørende landsdel i 2022-rapporten.

Kilde: SHoT 2022SHoT 2021

Studiemiljø 

For å vurdere kvaliteten av studiemiljøet, samlet vi inn statistikk på studentenes egne oppfatning av studiemiljøet i de respektive byene. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med studentmiljøet. 

Kilde: SHoT 2022 

Videreutdanning 

For å vurdere hvor gode mulighetene for videreutdanning er, så vi på hvor mange master- og forskningsutdanninger som tilbys per by. Oversikten over antall videreutdanninger hentet vi fra utdanning.no.  

Karrieremuligheter i studiebyen 

Da vi regnet ut karrieremuligheter så vi på forholdet mellom antall stillinger tilgjengelig per by per 1. januar 2023 og antall arbeidsledige ved siste 4. kvartal i 2022. For å få et inntrykk av karrieremuligheter, hentet vi antall ledige stillinger i hver by fra finn.no. Antall arbeidsledige per by fant vi ved å trekke fra antall lønnstakere fra befolkningstallet i de respektive byene. Her brukte vi statistikk fra ssb.no. 

Kilder: finn.nossb.no (tabell 11653 og 06913)

Ekstrajobb 

Muligheten til ekstrajobb ved siden av studiene ble beregnet ved å se på antall deltidsstillinger, fordelt på antall studenter. Statistikk på deltidsstillinger hentet vi fra finn.no, mens tall på antall studenter ble hentet fra DBH.  

Kilder: finn.no, DBH

Boligalternativer 

Det er et mindre antall studentboliger enn studenter i Norge. For å vurdere hvilken by som har de beste boligalternativene inkluderte vi derfor antall studentboliger i tillegg til hybler, rom i bofellesskap, leiligheter under 9 000kr i måneden og leiligheter med minst 2 rom under 18 000kr i måneden. Maksprisen for leiligheter ble bestemt ut ifra hvor mye studiestøtte studenter mottar gjennom Lånekassen.  

Kilder: studentboligundersøkelsen 2022, finn.no.  

Kollektivtransport 

Kvaliteten av kollektivtransporttilbudet i de enkelte byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med kollektivtilbudet. 

Kilde: SHoT 2022 

Helsetilbud 

Kvaliteten av helsetilbudet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med helsetilbudet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Kulturliv 

Kvaliteten av kulturlivet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med kulturlivet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Utelivstilbudet 

Kvaliteten av utelivstilbudet i de respektive byene ble vurdert ut ifra studentenes egne oppfatning. Dataen består av andelen studenter som oppga at de var fornøyde med utelivstilbudet i byen. 

Kilde: SHoT 2022 

Metode for beregning av poengscorer 

 1. Først samlet vi inn og sammenstilte dataen tilhørende hver enkelte parameter.
 2. Deretter egnet vi ut gjennomsnittet ut ifra den innsamlede dataen tilhørende hver parameter i de respektive byene.
 3. Dataen til de respektive byene ble satt i relasjon til snittet. Om en by ligger nøyaktig på snittet, fikk byen 100%. Det er positivt å ligge nære eller over snittet.  
 4. Prosenten regnes om til poeng mellom 0-100, der relasjonen til snittet fra alle byene avgjør hvor mange poeng hver enkelt by fikk. 
 5. Disse poengene ble til videre vektlagt basert på vår undersøkelse om hva kommende, nåværende og tidligere studenter mener er viktigst når de velger hvilken by de skal og vil studere i.  
 6. Totalsummen av de vektlagte poengscorene per parameter i hver by avgjorde hvilke ti byer som ble rangert som Norges beste 2023.

 
Denne metoden ble anvendt for alle parameterne i undersøkelsen. Hver by fikk altså en vektet poengscore for hver parameter, som ble lagt sammen i en total sluttscore. Denne listen utgjør vår toppliste for de beste studentbyene i Norge. Det gjaldt å få så mange poeng som mulig for å vinne kåringen. 

Vektlegging av parameterne 

For å vekte verdiene på parameterne gjorde vi en egen undersøkelse på hvilke parametere nåværende, kommende og tidligere studenter mente var viktigst for dem i valget av studieby. Respondentene valgte 3 parametere de mente var viktigst og resulterte i ulike prosenter. Disse prosentene ble brukt i vektleggingen. For eksempel oppga 62,83% at den faglige kvaliteten var et av de tre viktigste tingene for dem, hvor resultatene ble multiplisert med 0,6283. 100 poeng gir dermed 62,83 poeng vektlagt.

Prosentfordeling per parameter: 

 

Boligalternativer

Ekstrajobb

Faglig kvalitet

Helsetilbud

Karrieremuligheter

Kollektivtrafikk

Kulturliv

Studiemiljø

Uteliv

Videreutdanning

44,25%

25,66%

62,83%

7,08%

14,16%

19,47%

15,49%

73,45%

15,04%

22,57%

 

Se hvordan alle byene i undersøkelsen rangerte i alle parameterne her.

Sist oppdatert: 28 feb 2023