Vis studentum.no som: Mobil

Palliativ sykepleie - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: August - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Palliativ sykepleie - Videreutdanning

Videreutdanning i palliativ sykepleie - VID vitenskapelige høgskole

Videreutdanning i palliativ sykepleie – VID Bergen

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning. VID Bergens videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon.

Emner

  • Klinisk sykepleiespesialitet – palliativ sykepleie
  • Grunnlag og rammer for sykepleie
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder

WHOs definisjon av palliasjon

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientenes fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Økende behov for palliativ kompetanse

Like så sikkert som at vi blir født skal vi alle dø. Livet er sårbart og som nyfødt er det tydelig at vi er helt avhengig av andre for å vokse opp. Betydning av omsorg for barnet er helt sentralt. I løpet av livet kan vi glemme vår sårbarhet og avhengighet til andre. Ved livets avslutning blir vi minnet på dette. Hvordan vi ivaretar hverandre i en sårbar livssituasjon og ved livets avslutning, sier mye om hvem vi er og hvordan menneskeverdet blir verdsatt i vårt samfunn. Flere offentlige utredninger har beskrevet omsorg for alvorlig syke og døende som viktige satsingsområder på alle nivå i helsevesenet.

Statsmelding nummer 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, viser til økt behov for palliative enheter i kommunehelsetjenesten. Helsepolitikkens dreining mot kommunehelsetjenesten gjør at behovet for kompetanse i palliativ omsorg er sterkt økende.

"Høy faglig bredde på lærere og forelesere gjør undervisningen variert og man får et helhetlig innsyn i hva palliativ sykepleie er. Jeg anbefaler studiet til alle som jobber innen helsevesenet. Alle bør ha palliativ kompetanse."

– Merete S. Midthun, student palliativ sykepleie

Studiets hovedmål

Studentene skal videreutvikle sin teoretiske, yrkesetiske og praktiske kompetanse i palliativ sykepleie. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Mennesker dør og ender livet i alle deler av helsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med kort levetid.

Praksisstudier

For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det krav om seks ukers praksisstudier. Praksis skal være på palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Praksissted velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Praksisstudiet kan avvikles på egen arbeidsplass, på eget hjemsted eller søkes avviklet i utlandet. Høgskolen har kontakt med følgende praksissteder:Sunniva senter for lindrende behandling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Palliativt team ved Haukeland universitetssykehus og Palliativ enhet ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

For kontakt eller mer informasjon om Palliativ sykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkeserfaring (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter utdanning

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: Kr 470
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 13850
Totalt per semester: Kr 14630

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Palliativ sykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Palliativ sykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer