Vis studentum.no som: Mobil

Avansert gerontologi - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Heltid/deltid
1 år (heltid) eller 2 år (deltid)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: August - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Avansert gerontologi - Videreutdanning

Avansert gerontologi - VID Bergen

Videreutdanning i avansert gerontologi – VID Bergen

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse i velfungerende tverrfaglige miljøer. Studiet bidrar til økt faglig innsikt og utvikler evnen til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

Økende behov for tverrfaglig kompetanse

BBefolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, vil øke sterkt de neste årene. De fleste i denne gruppen er aleneboende og mange rammes av funksjonstap, sykdom og helseplager. Det er en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte omsorgstjenester vil øke. Tverrfaglig samhandling må inkludere pasienter og pårørendes synspunkter. Samfunnet står overfor store utfordringer i utformingen av tjenester preget av kontinuitet, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av fag og nivåer.

Studiets hovedmål

Avansert gerontologi – en tverrfaglig videreutdanning, har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk standard kan ta initiativ til, organisere og iverksette tjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen.

Studiet skal bidra til at studentene ved endt utdanning har gode kunnskaper om eldres livsvilkår, den normale aldringsprosessen, om geriatriske sykdommer og funksjonssvikt, samt lindrende omsorg, behandling og tverrfaglig samhandling. Forebygging av sykdom og funksjonssvikt hos eldre på det samfunnsmessige og på det personlige plan er også sentralt. Studiet gir innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder innen helsefag. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til fagutvikling og nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre blir dyktige talsmenn/-kvinner i forhold til planlegging og beslutninger som vedrører eldre mennesker.

Arbeidsform

Avansert gerontologi gir 60 studiepoeng og er organisert som ukesamlinger. Studiet kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, mens deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester.

Studiet er lagt opp med en forventet studiebelastning på 20 timer i uken for deltidsstudenter og 40 timer i uken for heltidsstudenter. Videreutdanningen har ikke praksisstudier.

Studentene gis redskaper til å videreutvikle eget fag og egen yrkesutøvelse, forstå og vurdere helsefaglig forskning, samt til å utvikle tverrfaglig kompetanse i arbeidet med eldre både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring. Narrativ tilnærming, simulering, dialog, studiegrupper og muntlige fremlegg bidrar til personlig og faglig utvikling. I studiet inngår også forelesninger, seminarer, veiledning, prosjektarbeid og selvstudier. Læringsplattformen itslearning benyttes ved VID.

Opptakskrav/Søknad

3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Minimum ett års relevant pasient/klientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017-01-06-13). For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

DELTID

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

HELTID

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/Studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3750
Totalt per semester: Kr 4590

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert gerontologi - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Tlf: +47 990 90 005
www.vid.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Avansert gerontologi - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!