Vis studentum.no som: Mobil

Avansert gerontologi - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Heltid/deltid
1 år (heltid) eller 2 år (deltid)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Avansert gerontologi - Videreutdanning

Avansert gerontologi - VID Bergen

Videreutdanning i avansert gerontologi – VID Bergen

En videreutdanning for sykepleiere som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse.

Målgruppe

Gode og sikre helsetjenester til eldre er avhengig av sykepleiefaglig kompetanse innen gerontologi, individuell egnethet og tverrfaglig samarbeid. Studiet henvender seg til søkere med interesse for fagfeltet, som har 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

Økende behov for tverrfaglig kompetanse

Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, øker fordi vi lever lengre. De fleste i denne gruppen er aleneboende og ved høy alder ses progredierende funksjonstap, akutt geriatrisk sykdom og forverring av helseplager. Det er dessuten en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte sykepleie- og omsorgstjenester vil øke.

Gerontologiske sykepleiere må arbeide tverrfaglig, samt inkludere pasienter og pårørendes synspunkter. Samfunnet står overfor store utfordringer i utformingen av sykepleietjenester av høy faglig kvalitet preget av kontinuitet, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av fag og nivåer.

Studiets hovedmål

Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

Pedagogikk og læring

Studentene gis redskaper til å videreutvikle eget fag og egen yrkesutøvelse, forstå og vurdere helsefaglig forskning, samt til å utvikle bred gerontologisk kompetanse i arbeidet med eldre både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring. Narrativ tilnærming, selvrefleksjon og undring, ferdighetstrening, dialog, gruppeoppgaver og muntlige fremlegg bidrar til personlig og faglig utvikling. I studiet inngår også forelesninger, seminarer, veiledning, praksis, prosjektarbeid og selvstudier.

Ved endt utdanning skal studentene ha gode kunnskaper om gerontologi, eldres livsvilkår, den normale aldringsprosessen, om geriatriske sykdommer og funksjonssvikt, samt lindrende omsorg, helsevurdering, sykepleietiltak og tverrfaglig samhandling.

En verdig alderdom og livsglede for eldre både på det samfunnsmessige og det personlige plan er også sentralt. Studiet gir innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder innen helsefag. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til fagutvikling og nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre blir dyktige talsmenn/-kvinner i forhold til planlegging og beslutninger som vedrører eldre mennesker.

For kontakt eller mer informasjon om Avansert gerontologi - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100 % stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

DELTID

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 5600
Totalt per semester: Kr 6490

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert gerontologi - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Avansert gerontologi - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer