Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Videreutdanning i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (jf. integreringslovens kompetansekrav for lærere)

Samlinger

Studiet er nettbasert. Per semester (15 stp.) er det 6 nettforelesninger på oppsatte torsdager.

Disse foregår på egnet nettplattform, og studentene må gjerne benytte seg av denne plattformen for gruppearbeid utover fast undervisningstid. De fastsatte nettsamlingene er obligatoriske.

For enkelte  av undervisningsøktene kan det legges opp til asynkron undervisning. Dette innebærer at forelesning legges ut som videofil i forkant og fastsatt undervisningtid brukes til gruppearbeid. 

Eksamensinnlevering og sluttvurdering skjer via nettplattformen Wiseflow.

Oversikt over pensumlitteratur vil foreligge i god tid før semesterstart.

Høst 2022

Alle undervisningsøkter er via Zoom, kl. 9.15–12.00 

Uke Dato 34 25.08 35 01.09 37 15.09 39 29.09 42 20.10 44 03.11

med forbehold om endring

Videreutdanning

For deg som er lærer og  som jobber med voksne innvandrere etter opplæringsloven (f.eks. grunnskole for voksne, vgo for voksne) kan du søke støtte via Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dersom du er lærere som underviser etter integreringsloven og Læreplan i norsk for voksne innvandrere, kan du søke midler via HK-dir.

https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/stipend--og-vikarordning-for-larere-som-tar-videreutdanning-i-norsk-som-andresprak--host-2022-og-var-2023/

Søker du HK-dir. eller KFK må deres respektive frister overholdes

Målgruppe

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene.

Tilbudet består av til sammen 30 studiepoeng og er fordelt over to semester (15 + 15).

Faglig innhold

Emne 1:

 • Teorier om språkutvikling og språklæring, mellomspråksteori og analyse av mellomspråk
 • Voksendidaktiske problemstillinger
 • Norsk språkvariasjon og det norske språksamfunnet
 • Språktypologi og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • Flerspråklighet på samfunns- og individnivå
 • Lovverk, utdanningspolitikk og læreplaner for minoritetsspråklige elevgrupper (integreringssloven,læreplan i norsk for voksne innvandrere, det felles europeiske rammeverket for språk, språklova)


Emne 2:

 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne
 • Metaspråklig bevissthet i andrespråksopplæring
 • Ordforråd og utvikling av muntlighet og av lese- og skriveferdigheter
 • Sosiokulturelle perspektiver på språk, språkholdninger og språkideologier
 • Transspråking som pedagogisk modell
 • Prinsipper og arbeidsmåter knyttet til arbeidsrettet norskopplæring
 • Kartlegging, vurdering og testing av språklige ferdigheter
 • Arbeid med selvvalgt fordypningsoppgave
   

Studie- og emneplaner

Studieplanen beskriver innhold, oppbygging og organisering av studieprogrammet. Til denne studieplanen er det knyttet 2 emneplaner som beskriver de enkelte emnene a 15 stp. hvert emne har obligatoriske arbeidskrav og avsluttende eksamen.

 • Studieplan (.pdf)
 • Emneplan NOASVM1 (.pdf)
 • Emneplan NOASVM2 (.pdf)

Søknad og opptak

Uavhengig om du kvalifiserer for støtte fra KFK eller HK-dir, må du på dette studiet søke hos USN via søkeknappen til siden. Legg inn dokumentasjon på at du er lærer og attest fra arbeidsgiver.

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!