Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærere i skolen har særskilt kompetanse i hva det innebærer å være to- eller flerspråklig og hvordan man tilrettelegger for god opplæring gjennom utdanningsløpet for disse elevene.

Videreutdanning

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker kompetanse i norsk som andrespråk og flerspråklighet. Tilbudet er relevant for lærere som underviser fra 1.-13. trinn.

Tilbudet består av til sammen 30 studiepoeng og er fordelt over to semester (15 + 15).

Faglig innhold

 • Flerspråklighet på samfunns- og individnivå
 • Norsk som andrespråk som fagididaktisk kategori
 • Språklig mangfold som ressurs i flerspråklige klasserom
 • Lovverk, læreplaner og ulike opplæringsmodeller for flerspråklige klasserom
 • Språktypologi og det norske språksystemet i et kontrastivt perspektiv
 • Mellomspråksanalyse og vurdering av elevtekster
 • Lese- og skriveutvikling i en flerspråklig kontekst
 • Ordforråd og begrepsinnlæring
 • Den første og andre lese- og skriveopplæringa i et andrespråksperspektiv
 • Litteraturtolkning og formidling i flerspråklige klasserom
 • Arbeid med ulike teksttyper i klasserommet
 • Grammatikk og relevans for læreryrket
 • Utvikling av skriftkyndighet i voksen alder
 • Fordypning i selvvalgt emne 

Hvorfor andrespråkspedagogikk?

Emnene i andrespråkspedagogikk løfter fram flerspråklighet som ressurs i klasserommet og den metaspråklige bevisstheten hos alle elever i skolen. Dessuten har opplæringen som mål at lærere i skolen blir i stand til å gi flerspråklige elever relevant og tilpasset opplæring gjennom utdanningsløpet.

Udir: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Dette lærer du hos oss

I emne 1 skal studentene levere inn inntil 2 skriftlige arbeidskrav i løpet av semesteret. Vurdering på arbeidskrav er godkjent / ikke godkjent, og arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ved vurdering ikke godkjent vil studenten får mulighet til å levere arbeidskravet én gang til. Eksamensform i emne 1 er skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt oppgaveformulering.

I emne 2 skal studentene levere fordypningsoppgave basert på egenvalgt problemstilling. De skriftlige arbeidskravene underveis i semesteret er knytta til arbeidet med fordypningsoppgaven, og studentene vil få individuell veiledning på disse to innleveringene: 

 • Arbeidskrav 1) Problemstilling og egenvalgt litteratur (2–300 sider)
 • Arbeidskrav 2) Tekstutkast før endelig innlevering

Arbeidskravene på begge emner skal ta utgangspunkt i fagteori, fagdidaktikk og praksis. I tillegg til skriftlige arbeidskrav er det forventa at studentene deltar i gruppearbeid og gruppediskusjoner på nettsamlingene.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet. 

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Søkere skal få beskjed fra sin skoleeier i månedsskiftet april/mai om søknaden er innvilget eller avslått. 

 • Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettes til Udir.
 • Andre studietilbud innenfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!