Bachelor
Ingen anmeldelser

Religionsvitenskap (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Religionsvitenskap (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Religioner finnes i alle samfunn til alle tider. Noen mener at religion er overtro, andre er redde for dommedag. Religion er viktig, ikke bare for dem som tror. Å studere religionsvitenskap vil gi deg verktøy til å forstå og forklare religion som et menneskelig fenomen i ulike kulturer før og nå.

                                                                                                                                                                                                

Religion er tro, men også mye annet. Bachelorprogrammet i religionsvitenskap gir inngående kunnskap om de store religiøse tradisjonene, deres egenart og fellestrekk. Du lærer å analysere religiøse forestillinger, symboler, tradisjoner, tekster og ritualer innenfor og på tvers av de enkelte religionene.

Religionsvitenskap studerer religion på tvers av historiske epoker og geografiske områder. Derfor benytter vi teorier og metoder fra flere fag og studerer religion ut fra historiske, kulturelle og samfunnsmessige perspektiver. 

Hvorfor blir noen mennesker religiøse? Har religion en funksjon i samfunnet? Dette er spørsmål som religionsvitenskapen prøver å svare på når vi studerer religion som et kulturelt og menneskeskapt fenomen.

Oppbygging

Det første året får du en innføring i de store religiøse tradisjonene. Du lærer de viktigste teoriene, og velger én eller to religioner å fordype deg i. Vi tilbyr fordypning i de fem verdensreligionene og har en rekke tematiske emner som tar opp dagsaktuelle spørsmål om f.eks. makt, kjønn og menneskerettigheter. Siste semester skriver du BA-oppgave (10 studiepoeng) om et valgfritt tema.

BA i religionsvitenskap er et fulltidsstudium, det vil si at tiden som går med til å studere tilsvarer en fulltidsjobb. Du avlegger eksamen i 30 studiepoeng hvert semester. Undervisningen starter i siste halvdel av august og medio januar.

Det legges opp til en stor del selvstudium, og det oppfordres til å danne frivillige studiegrupper med 3-5 medlemmer. En typisk studieuke vil gjerne bestå av 4 timer forelesninger og 2-4 timer seminar. Undervisningen foregår på norsk.

Forskningsbasert undervisning

Religion finnes over alt – i samfunnets lover, i dikterkunst og symboler. På religionsvitenskap studerer vi religioner ut fra en analytisk og nøytral (i religiøs forstand) innfallsvinkel. Her lærer du om hvordan religioner ser på livet, døden, tid og rom, politikk, familie, natur og sex. Vi har et unikt forskningsbasert undervisningstilbud med eksperter på ulike former for islam, kristendom, hinduisme og buddhisme i forskjellige steder i verden.

Religionsvitenskap ved IKOS er landets eldste fagmiljø. Den religionsvitenskapelige forskningen ved IKOS er global, og omfatter religioner i Asia og Midtøsten, Norge og Europa.  I tillegg til et aktivt religionsvitenskapelig fagmiljø, har vi religionsvitenskapelig kompetanse i alle de delene av verden som områdestudiene dekker (Japan, Kina, Korea og Midtøsten, India, og Europa).

Samfunnsengasjert og internasjonalt

Våre lærere og forskere er samfunnsengasjerte og deltar aktivt i kunnskapsformidling og offentlig debatt. Samfunnsengasjementet viser seg også i de temaene vi forsker på, og trening i ulike former for formidling er en integrert del av bachelorstudiet.

Ved IKOS legges det stor vekt på internasjonalt samarbeid både i forskning og utdanning. Religionsvitenskap har en rekke internasjonale avtaler, blant annet om studentutveksling gjennom Erasmus-programmet med de største religionsvitenskapelige miljøene i Norden, Nederland og Irland, til samarbeidsavtale med Peder Sather-senteret ved Berkley i California og universiteter i Japan og India. Eventuelt utenlandsopphold bør legge til 4. semester, altså vårsemesteret i andre studieår. 

Religion har alltid vært en kulturell drivkraft, full av motsetninger. Vi er opptatt av hvorfor mennesker blir religiøse; hvordan religion fungerer i samfunnet og prosessene som gjør at religioner forandrer seg over tid.

Studiemiljø

Den ordinære undervisningen legger opp til en del gruppearbeid som ikke bare skal gi øvelse i kommunikasjon og samarbeid, men også fremme et levende studentmiljø. Første semester blir BA-studentene inndelt i studiegrupper (kollokviegrupper). Under ledelse av en læringsassistent får du anledning til å fordype deg i faget sammen med en fast gjeng på 4-5 medstudenter. Dere kan i tillegg delta i treningsopplegget for opplæring i grunnleggende ferdigheter (akademisk skriving, kildebruk osv.) og andre frivillige aktiviteter på ettermiddag og kveld.   

Fagutvalget for religionsvitenskap er en hjørnesten i studentmiljøet, og bidrar med aktiviteter både faglig og sosialt. Fagutvalget har viktige oppgaver som bindeledd mellom lærere og studenter, og representanter fra fagutvalget sitter som medlem i utvalg og komiteer. Å delta i fagutvalget gir erfaringer som kan være et fint punkt å ha på CV-en.

Aktivitetsnivået varierer fra år til år avhengig av ildsjeler blant studentene. Gjennom semesteret arrangerer fagutvalget studentkvelder med filmvisninger, quiz og foredrag for studentene på programmet. 

Jobb og videre studier

Med BA i religionsvitenskap, kan du søke opptak til masterstudiet i Religionsvitenskap ved IKOS og en rekke andre masterprogrammer. 

Bachelor i religionsvitenskap gir nyttig kunnskap som anvendes i flere samfunnssektorer. Med en bachelor i religionsvitenskap kvalifiserer du til jobber innenfor offentlig sektor og frivillige organisasjoner som jobber med integrering og bistand. Våre tidligere studenter jobber blant annet med saksbehandling og rådgivning innenfor media og kultur- og organisasjonsliv. 

Hvis du ønsker å bli lærer må du, i tillegg til de 80 studiepoengene i religionsvitenskap som du får på BA-graden, benytte noen av de frie studiepoengene til å utvide støttegruppen (40-gruppen) og få undervisningskompetanse i et annet fag (60 studiepoeng). Da kan du søke opptak til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) etter fullført mastergrad. Les mer om på nettsiden jobb og videre studier. 

 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights