Vis studentum.no som: Mobil

PPU i kunst, musikk og design

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
Heltid
Støttet av lånekassen

PPU i kunst, musikk og design

PPU er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Studiet bygger på bachelorgrad i skapende kunst og design, eller i utøvende musikk eller komposisjon. Det er to utdanningsløp for PPU-KMD, ett løp for kunst og design og ett for musikk, med felles undervisning i pedagogikk.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Fakultet for kunst, musikk og design er eit årsstudium som gir formell undervisningskompetanse i faga (a) kunst, design eller (b) musikk. Studiet bygger på fullført BA i utøvande og skapande musikk eller skapande kunst/design.

Utdanninga vert tilbydd både som fulltidsstudium i eit år og deltidsstudium over to år. PPU ved KMD byggjer på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (fastsett 21.12.2015) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A (fastsatt 16.2.2017).

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for undervisningsarbeid i grunnskule, vidaregåande opplæring og kulturskule. I tillegg kvalifiserer utdanninga for undervisning og formidling på andre relevante og aktuelle læringsarenaer.

Utdanninga omfattar emna pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Pedagogikkemnet er felles. Innanfor fagdidaktikk må studentane velje enten musikkdidaktikk eller kunst- og designdidaktikk. Praksis kan gjennomførast i samanhengande periodar i grunnskulen sitt 5-10 trinn, den vidaregåande skulen, kulturskulen og på andre relevante praksisarenaer.

Undervisninga er fagleg forankra i dei samansette arbeids- og kunnskapsformene som kunstnarar, musikarar og designarar praktiserer.

Fagdidaktikk handlar her om alle tilhøve som vedkjem undervisning og læring i utøvande/skapande musikk eller kunst og design. Fagdidaktikkemna gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere kring undervisninga; tufta på forsking, kunstfagleg utviklingsarbeid, erfaringskunnskap og teori.

Didaktisk kompetanse inneber kunnskapar og ferdigheiter i det å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring. Dette føreset mellom anna evne til å analysere og reflektere omkring mål for opplæringa, innhald i læreplanar, elevføresetnader, vurdering og rammene for undervisninga.

Pedagogikk handlar om korleis vi lærer og utviklar oss i samspel med kultur og samfunn. Kjernen i faget er læring, undervisning og danning. Pedagogikkemna gir forståing for eleven, lærarrolla og skulen sitt samfunnsmandat og dannar grunnlaget for utviklinga av eigen læraridentitet.

Undervisninga i PPU skal vere profesjonsretta, forskings- og utviklingsbasert og engasjere studenten i vitskapelege og kunstfaglege arbeidsformer og i kritisk tenking.

Studentane har minimum 60 dagar praksis. Sjå emneplan for praksisemna.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
www.uib.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!