Vis studentum.no som: Mobil

Medisinsk sekretær

Treider Fagskoler
Sammendrag
Heltid/deltid
Ett semester på dagtid (heltid) eller to semestre på kveldstid (deltid)
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Nei

Medisinsk sekretær

Medisinsk sekretær

Medisinsk sekretær

Medisinsk sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren. Hovedfokus i utdanningen er kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus og legekontor. Opplæring i praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen.

Utdanningen har egne fag innen anatomi, fysiologi og sykdomslære samt psykologi og etiske problemstillinger knyttet til pasienthåndtering. Medisinsk Sekretær må ikke forveksles Helsesekretær, som er et 3-årig løp på videregående skole.

Jobbmuligheter

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst finne arbeid innenfor sykehus, legesentre, større sykehjem, medisinske utstyrsfirma og farmasøytiske firma, men også innenfor vikarbyråer som leier ut arbeidskraft til helsesektoren. De fleste av Utdanningshusets studenter begynner å jobbe på sykehus eller legekontor etter fullført utdanning. På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være:

- oppretting av sykejournaler og ajourføring av disse
- skaffe til veie journaler/røntgenbilder
- innkalle etter venteliste/flytte timer
- timebestilling
- telefontjeneste
- ekspedere pasienter til poliklinikk
- ulike typer av skrivetjeneste
- pasientservice

Anatomi / fysiologi / sykdomslære

Faget gir en opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi samt relevante sykdommer uten at du trenger en spesiell bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Videre skal du tilegne deg kunnskap om de mest vanlige sykdommene, hvilke symptomer som er vanligst og hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan mange av disse kan forebygges ved hjelp av enkle midler som riktig kosthold og endret livsstil. I tillegg undervises det i de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene samt behandlingene av disse.

Psykologi / etikk / pasienthåndtering

En Medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle holdninger som innebærer toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Du får innsikt i hvordan pasienter i ulike sorgfaser ofte reagerer og bør møtes, og hvordan god omsorg og service kan ytes. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Du får også gode kunnskaper om taushetserklæringen som all helsepersonell er underlagt.

Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en også en viktig del av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap som du allerede besitter, og gir økt selvbevissthet omkring den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke.

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Som student ved Treider Fagskoler får du innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling.

Medisinsk terminologi

I faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak få opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur). Dette innebærer en del latinske gloser, grammatikk, kasus, substantivbøying og kjennskap til adjektiver samt prefikser og suffikser.

God kunnskap i medisinsk terminologi vil danne grunnlag for faglig og personlig videreutvikling og er det språkelige verktøyet som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser.

Medisinsk terminologi er også spesielt viktig i tilknytning til de andre fagene, deriblant anatomi og fysiologi samt skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser. God kunnskap i faget er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon.

Generell målsetning for faget er at du skal kunne nyttiggjøre deg av medisinsk terminologi i alle aspekter av helsesektoren. Det vil i tillegg gis opplæring i å bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen, medisinsk ordbok og lignende.

IT-fag

En Medisinsk sekretær må kunne bruke datamaskinen effektivt. I faget IT får du opplæring i Windows og Office. Treider Fagskoler vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Ergonomisk betyr at du lærer å benytte datamaskinen som verktøy med minst mulig slitasjeskader som dårlig rygg og musesyken.

Hovedvekten av opplæringen blir lagt på tekstbehandlingsprogrammet MS Word. Programvaren brukes flittig på sykehus og legekontor, både direkte og indirekte sammen med annen programvare.

Det vil videre bli gitt en innføring i regnearkprogrammet Excel, internett og datasikkerhet.

Pasientadministrative systemer

Som Medisinsk sekretær fra Treider Fagskoler får du opplæring i de mest brukte pasientadministrative IT-systemene som benyttes i primærhelsetjenesten. Programvarene WinMed og Infodoc håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmene det undervises i er relevante, har stor markedsandel og høy overføringsverdi.

Praktisk kontorfag

En Medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. I tillegg får du kjennskap til diverse lover og forskrifter som omhandler pasientrettigheter som angår sekretærer, deriblant taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven.

I kontorfaget legges det stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt nøye bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må møysommelig anvende kunnskaper du har tilegnet seg gjennom opplæring i fagene medisinsk terminologi, IT samt anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Du får også opplæring i DIPS, som er det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal system) som brukes på sykehusene. Opplæringen i DIPS er et e-læringskurs hvor du først får innføring i ulike temaer, og deretter ser på videoer av en bestemt arbeidsoppgave. Til slutt vil du jobbe med oppgaver i en interaktiv simulert database. Her må du klikke på rett knapp/ikon for å komme deg videre. På denne måten får du testet systemets funksjonalitet i praksis. Opplæringen i DIPS utgjør tilsammen ca. 100 videoer og interaktive "klikk og lær"-øvelser som har en varighet på ca. 2-10 minutter hver. Det er et Opplæringen omfatter:

 • DIPS Basis
 • DIPS Henvisning
 • DIPS Innleggelse
 • DIPS Journal
 • DIPS Somatisk Poliklinikk

Utover dette består Praktisk kontorarbeid av følgende:

 • Innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder
 • Administrasjon av arbeidsplassen
 • Innføring i bruk av kontortekniske hjelpemidler
 • Bruk av oppslagsverk
 • Norsk rettskriving/tegnsetting
 • Skriving av søknad om innleggelse på sykehus
 • Timebestilling hos spesialist
 • Utfylling av blanketter ved innsending av prøver
 • Skriving av røntgenrekvisisjoner og røntgenbeskrivelser
 • Inn- og utskriving av pasienter
 • Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater.

Laboratoriearbeid

En Medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver på legekontor, som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Studentene læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk, og skal etter endt kurs kunne utføre prøver og undersøkelser som til enhver tid er en del av helsesekretærens arbeidsområde. Det vises og benyttes til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Laboratoriearbeid dekker bl.a. opplæring i:

 • Hygiene/ kvalitetskontroll/ avfallshåndtering
 • Kapillær og venøs blodprøvetaking
 • Prosedyrer for analyser av blod, urin etc
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr m.m.

Skiftestue – tilleggsmodul

Tilleggsmodulen tar sikte på å lære opp medisinske sekretærer i sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som ofte utføres på legekontor, f.eks sårskift, samt bruken av noen av de vanligste apparaturene i helsesektoren: EKG, Blodtrykk, Audiometer og Spirometer. Samtidig skal man lære om normalgrenser og patologi i forbindelse med undersøkelser.

Skiftestuearbeid tar for seg følgende temaer:

 • Sårskift, fjerning av sting
 • Setting av injeksjoner, reisevaksine
 • Drypping av øyer/ører, øreskylling
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG
 • Assistanse ved undersøkelser og småkirurgi
 • Hygiene, håndtering av smittefarlig materiale
 • Førstehjelp/ø-hjelpsprosedyrer

Dersom du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid.

Begrepsavklaring

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Utdanningshusets - Medisinsk sekretær - har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Helsesekretærutdanningen er hovedsakelig rettet mot funksjoner som utføres i primærhelsetjenesten.

Opptakskrav/Søknad

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Studentene går opp til eksamen i følgende fag:

 1. Anatomi, fysiologi og sykdomslære
 2. Medisinsk terminologi
 3. Psykologi og etikk 
 4. Kontor og journalfag

Faget Laboratoriearbeid vurderes til bestått/ikke bestått av faglærer, og det kreves oppmøte til minst 90% av undervisningen i faget.

Ved bestått eksamen i alle fag, samt gjennomført og godkjent deltakelse i laboratoriearbeid, utstedes vitnemål. Karakterskalaen går fra A, som er beste karakter, til F, som er stryk.

NOKUT-godkjent og varighet

Merk at utdanningen ikke er fagskolegodkjent (NOKUT-godkjent), men Treider Fagskoler tilbyr en egen finansordning med tilsvarende betingelser som Statens Lånekasse.

Varighet

Ett semester på dagtid

Medisinsk sekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30. Det legges imidlertid opp til både studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

To semestre på kveldstid

Utdanningen som Medisinsk sekretær tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende som tilbys på dagtid, men over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 - 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Kostnader

Kr 58.300,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Treider Fagskoler tilbyr for denne utdanningen en egen finansieringsordning med de samme betingelser som Statens Lånekasse For Utdanning.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Medisinsk sekretær.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler 

Hos Treider får du korte, praktiske utdanninger som gjør deg kvalifisert til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Vi mener at praktisk arbeid med fagstoffet og personlig oppfølging er en avgjørende faktor for å lykkes med studiene og oppnå gode resultater. Derfor blir alle våre studenter fulgt opp av sine faglærere hele veien.

I klasserommet møter du flinke lærere som har mange års yrkeserfaring fra fagområdet sitt. Vår klasseromsundervisning bidrar til et positivt læringsmiljø der du kan diskutere og samarbeide med studenter med samme interesser og mål som deg. Vi har tette bånd til næringslivet og våre lærere har mange års erfaring fra sine fagområder. Hele 4 av 5 av våre studenter er i jobb innen 6 måneder etter fullført utdanning.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

 • Dagtid – et halvt år (fulltid)
 • Dagtid – ett år (fulltid)
 • Kveldstid – ett år (deltid, undervisning to kvelder per uke)
 • Nettstudier

Oppstart

Alle våre utdanninger som går over et halvt år på dagtid eller ett år på kveldstid har oppstart to ganger årlig (vår og høst). Alle våre ettårige utdanninger har oppstart en gang årlig (høst).

Treider Fagskoler tilbyr de beste fagskoleutdanningene som finnes i Norge. Treider Fagskoler tilbyr i dag 15 ulike utdanningsløp, fordelt på syv studiekategorier, som gir en kort vei til arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Det er også dette som ligger i begrepet praktisk utdanning.

Vis alle utdanninger fra Treider Fagskoler

Kontaktinformasjon til Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo


Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 5

Basert på 1 omtaler

Lene Marie
(5)
Jeg likte alt ved Treider Fagskoler. Hvordan timene var lagt opp, eksamen og ikke minst den utrolig gode stemningen som var i alle timer uavhengig av lærere.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Medisinsk sekretær:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(5,0)
Basert på 1 omtaler