Vis studentum.no som: Mobil

Politi - Bachelor

Politihøgskolen

Politi - Bachelor

Politiutdanning – bli politi

Grunnutdanningen for politiet er en treårig høgskoleutdanning som skal gi bredt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid i politiet.

Utdanningen skal utvikle forståelse av alle sider ved politiets rolle og oppgave i samfunnet, herunder både den forebyggende, kontrollerende og håndhevende side, og gi nødvendige kunnskaper og ferdigheter samt gode yrkesetiske holdninger.

På Politihøgskolen får du en utdanning som gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene politiet står overfor. Utdanningen legger vekt på studentaktive læringsformer og studentenes ansvar for egen og andres læring. Noe av læringen foregår i basisgrupper, mens andre deler av utdanningen krever individuelt arbeid. Kontakt med mennesker i alle situasjoner er et fellestrekk for mange av de ulike arbeidsoppgavene polititjenestemenn og - kvinner arbeider med.

Politiutdanningen er en 3-årig høyere utdanning som fører fram til bachelorgrad. Vitnemål fra utdanningen gir grunnlag for å få tilsetting i politistilling. I tillegg gir det samme grunnlag som andre bachelorutdanninger når det er aktuelt å ta videreutdanning, eventuelt gå videre til mastergrad ved høgskole eller universitet, i Norge eller i utlandet.

Opptakskrav/Søknad

Formelle opptakskrav

 • Inneha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse innen 1. mars det året du søker opptak
 • Ha minimumkarakteren 3 i norsk hovedmålskriftlig (393 timer), som snitt av standpunkt- og eksamenskarakter, innen 1. mars det året du søker opptak
 • Være norsk statsborger innen 1. mars det året du søker opptak
 • Inneha førerkort klasse B innen 1. august året før du søker opptak
 • Oppfylle de medisinske kravene for opptak 
 • Ha plettfri vandel

Merk: Personer som fullfører videregående opplæring og først får generell studiekompetanse i mai/juni - altså årets avgangselever - kan ikke søke opptak før neste år.

Opptaksprøver

 • Bestå fysiske tester
 • Bli funnet egnet for opptak etter vurdering av opptaksnemnd

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet utgjør 180 studiepoeng og består av fire kunnskapsområder:

 1. Politi og samfunn
 2. Forebyggende politiarbeid
 3. Operativt politiarbeid og beredskap
 4. Etterforskning

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
www.phs.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!