Vis studentum.no som: Mobil

Etterforskning - Master

Politihøgskolen
Sammendrag
Deltid
3 år, 90 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Etterforskning - Master

Erfaringsbasert master i etterforskning tilbys for å møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning og fagledelse. Studiet går på deltid over tre år, innehar syv emner og anslås til å omfatte ca. 840 timers studiearbeid hvert år.

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet i etterforskning er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på tre år. Det er obligatorisk tilstedeværelse på deler av studiet.

De tre første emnene gjennomføres i løpet av første og andre semester. Emne 4, det valgbare emnet, og emne 6 er lagt til tredje og fjerde semester. I de to siste semestrene foregår det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Studentene får oppnevnt en veileder som bistår i oppgaveprosessen.

Hvert studieår anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 2500 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

I undervisningen gjennomføres forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det legges vekt på veiledning gjennom hele studiet, primært knyttet til arbeidskravene og masteroppgaven. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Arbeidskravene i det enkelte emnet må være godkjent før studentene får gå opp til eksamen i emnet. Alle eksamener i de obligatoriske emnene og det valgfrie emnet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Det samlete omfanget av pensum i studiet utgjør ca. 5400 sider, og består både av obligatorisk og valgfri litteratur.

Undervisningsspråket i masterutdanningen er hovedsakelig norsk, bortsett fra emne 5B der all undervisning og læringsmateriell er på engelsk. Også i de øvrige emnene vil en del av læringsmateriell  og undervisning være på engelsk.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Som hovedregel vil emnene gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert arbeid. Emne 5B gjennomføres i sin helhet nettbasert.

Målgruppe

Den primære målgruppen for Erfaringsbasert master i etterforskning er ansatte i politi- og påtalemyndighet som på ulike fagområder har sentrale roller og oppgaver innen etterforskning.

Opptakskrav/Søknad

Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene.

Søkere må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • Bachelorgrad- eller 3-årig politiutdanning
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs
  • 2-årig utdanning fra Politiskole og minimum 5 års relevant yrkespraksis utover det formelle kravet om 2 års relevant yrkespraksis
  • Bachelorgrad i juridiske fag eller annen relevant bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere må også ha:

  • Minimum to års relevant yrkespraksis innen etterforsking etter endt grunnutdanning  
  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten i Norge/Norden

Studiefakta, Tittel m.m

Erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng.

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
www.phs.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!