Skolemiljø og ledelse (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Skolemiljø og ledelse (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

Har du behov for økt kompetanse for å kunne skape et godt og inkluderende skolemiljø, bidra til positiv læring og utvikling for elevene og sikre elevene en skolehverdag som fremmer helse, trivsel og gode skolefaglige prestasjoner? Dette studiet er forskningsbasert og praksisrettet med fokus på ledelse for et trygt skolemiljø og forebygging av mobbing og andre krenkelser.

Skolemiljø og ledelse videreutvikler skolelederes kompetanse i å lede skoler som profesjonelle fellesskap, der kjernen er en kollektivt forpliktende kultur sentrert om elevenes læring, ferdigheter i samarbeid om undervisning, et tillitsbasert klima og ledelse i effektive læringsarenaer. Et kritisk punkt dreier seg om ledelsens evne til å håndtere den formelle styringsretten og avviksstyring på den ene siden; og evne til å bygge gjensidig tillit på den andre. Nyere forskning på skoleledelse er tydelig på ledelse som lagarbeid både i små og store skoler, og dette perspektivet står sentralt i fagområdet. 

Studiet omfatter forebyggende tilnærminger til inkludering og skolemiljø, noe som innebærer at ansatte og ledere på alle nivå i skolen skal kunne håndtere mobbing og krenkelser og slik realisere aktivitetsplikten. De pedagogiske tiltakene som velges skal videre være bygd på gode pedagogiske analyser og være informert av forskningsbasert kunnskap. I dette perspektivet ligger også å utvikle skolelederes trygghet i håndtering av regelverket, og at denne tryggheten er forankret i et oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette lovområdet. Du vil få økt kunnskap og de ferdighetene du trenger for å kunne løse konkrete utfordringer med å sikre alle elever trygge og gode skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd. 

Da studiet er forskningsbasert og samtidig praksisrettet, vil det bli lagt vekt på anvendelse av kunnskap gjennom ledelse av konkret utprøving av tiltak, samt etablering av en sterk forebyggende kapasitet i egen organisasjon.

Dette studiet baserer seg på rammeverket for rektorutdanningen og de krav og forventninger som stilles til rektor. Det innbefatter samarbeid med skoleeier.

Videre- og etterutdanningen skolemiljø og ledelse tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

Innpass i mastergrad

Skolemiljø og ledelse er en Videre- og etterutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i skoleledelse. Kandidater som ønsker at studiet skal kunne inngå som del av et slikt masterstudium, må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått studium i skolemiljø og ledelse. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Studieside for Skolemiljø og ledelse

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Se kort informasjonsfilm om Skolemiljø og ledelse (film.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!