Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Oslo
3 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen

Rektorutdanningen

En kompetent, engasjert og trygg skoleledelse, med rektor i spissen, har betydning for et godt profesjonsfaglig samarbeid, god pedagogisk praksis og positiv læring og utvikling for elevene. Rektorutdanningen er et tilbud til deg som skoleleder i grunnopplæringen eller videregående opplæring, med behov for kompetansepåfyll som styrker deg i rollen som skoleleder. Rektorutdanningen ved OsloMet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Rektorutdanningen integrerer kompetanseområdene elevers læringsmiljø, styring og administrasjon, utvikling og endring, profesjonsfellesskap og samarbeid og lederrollen til et studium. Innenfor hvert av de fem kompetanseområdene vil det arbeides med temaer med formål om å styrke deg som skoleleder på alle tre kompetansedimensjonene: Holdningsdimensjonen (i forhold til verdier og prinsipper for grunnopplæringen); kunnskapsdimensjonen (gjennom forskning om skoleutvikling og ledelse) og ferdighetsdimensjonen (gjennom trening i ledelse og kompetanseutvikling av profesjonsfellesskapet) og din kapasitet til å utøve rollen som skoleleder. 

Hva lærer du innen de ulike kompetanseområdene?

Kompetanseområdet elevers læring gir deg kunnskaper om og forståelse av undervisning og læring. I arbeidet med temaet vil det i særlig grad rettes fokus mot skolens lærings- og læreplanarbeid og tilsvarende ferdigheter i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole.  Et annet sentralt tema vil være utvikling av et godt og inkluderende skolemiljø som kan bidra til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev. Arbeidet med dette temaet gir deg kunnskap om hvordan skolemiljøet er knyttet til miljømessige faktorer i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring, samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. Arbeidet med temaet innbefatter også kunnskap om og bruk av metoder for å avdekke ulike sider ved skolekulturen som kan gi informert kunnskap om utvikling av elevenes skole- og læringsmiljø. 

Kompetanseområdet styring og administrasjon gir deg kunnskap om hvordan skolen styres både gjennom hierarki og nettverksrelasjoner, hvordan det kan skapes institusjonell tillit mellom partene i skolen, og hvordan økt rettsliggjøring får betydning for skoleledelse. Du vil bli trenet i å møte spenninger som oppstår i møte mellom statlig og kommunal styring og hvordan etablere et funksjonelt trepartssamarbeid. 
Et annet sentralt tema vil være juss. Arbeidet med dette temaet gir deg kunnskap om sentrale juridiske problemstillinger du vil kunne møte i din hverdag som skoleleder.

Området utvikling og endring gir deg kunnskap om ulike forståelser for hvordan skoleutvikling og endringer skjer gjennom ulike faser i skoleutvikling. Gjennom arbeid med et eget utviklingsprosjekt vil du trene på å identifisere skolens utviklings- og endringsbehov og å kvalitetssikre og forankre disse i skolens praksis gjennom en historisk og empirisk analyse. Arbeidet med pedagogisk analyse vil gi deg ferdigheter i å bruke kartleggingsverktøy som grunnlag for analyse og utvikling av tiltak som til sammen bygger oppunder utviklingsområdet.

Området profesjonsfellesskap og samarbeid gir deg kunnskap om hva et profesjonelt fellesskap er, hva det betyr innenfor en skolekontekst og hvilke lederutfordringer som kan oppstå i ledelse av slike fellesskap. Du vil få praktisk trening i konkret design av læringsarenaer, utvikling av team, metoder for gjennomføring og oppfølging av læringssentrerte møter, metoder for å lede diskusjoner i det profesjonelle læringsfellesskapet, metoder for å utvikle pedagogisk analysekapasitet i kollegier, og metoder for observasjon av praksis

Området lederrollen gir deg kunnskap om hvordan du kan utvikle din rolleforståelse og en lederidentitet. Gjennom gruppecoaching, som er en sentral metode, vil du kunne styrke din mestringsopplevelse, motstandsdyktighet, selvbevissthet og dømmekraft for å kunne respondere på emosjonelle krav og ta etiske beslutninger, og for å analysere kompliserte ledelsessituasjoner i egen skolekontekst. Videre vil du få trening i ulike former for dialogbaserte ferdigheter i forhold til enkeltindivider så vel som grupper.

Studieside for Rektorutdanningen

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Interessert i rektorutdanning?

Se kort informasjonsfilm her (film.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!