Engelsk 1, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Engelsk 1, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videre- og etterutdanningen retter seg mot lærere som underviser, eller som ønsker å undervise i engelsk på 5.-10 og har mindre enn 30 studiepoeng i faget. Studiet gir deg økt handlingskompetanse i å legge til rette for engelskundervisning i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og fagfornyelsen. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet vektlegger hvordan engelskfaget er sentralt for å styrke medborgerskap og livsmestring hos elever og å vite hva dette betyr i praksis i klasserommet. I tillegg vil studiet gjøre studentene i stand til å reflektere kritisk over egen praksis, hente forskning og drøfte didaktiske endringer og faglige muligheter med eget kollegium. Dybdelæring i skolen vil speiles i dybdelæring i studiet, gjennom varierte arbeidsformer og ulike innfallsvinkler – og kritisk blikk på ulike læringsressurser, digitale som analoge. Et sentralt grep i studiet er at språktrening og kommunikasjonsferdigheter vil arbeides med i sammenheng, for å sikre at studentene ser relevans og kopling mellom form og innhold. 

Emne 1: Barn og unges språklæring, språkets grunnstrukturer, fagets plass i skolen og verden.

I emnet vil læreplanforståelse, engelskfaget på 5.-10.trinn i LK20 og fagovergripende tema arbeides med, samtidig som studentene vil møte varierte tilnærminger til utvikling av grunnleggende språklige ferdigheter; lytting og tale, der språklige grunnelementer, setningsstrukturer, grunnleggende grammatikk i ulike kontekster vil være sentralt, samt innføring i barn og unges språklæring og progresjon. Flerspråklighet som ressurs og kjennetegn på mestringsprosesser og relasjonsbygging i faget vil også være en del av emnet. 

Emne 2: Digitale- og analoge tekster, ulike modaliteter som kommunikative ressurser i arbeid og dybdelæring.

I dette semesteret vil studentene trene på refleksjon over egen profesjonsutvikling og bidra i profesjonsfellesskapet på egen arbeidsplass. Innføring i tekstanalyse, inkludert elevtekstanalyse, og vurdering vil være vesentlig. Emnet vil gi trening i å forstå hva begreper fra LK20 som tverrfaglige emner og dybdelæring betyr i engelskfaget og kunne utarbeide opplegg og planer som fremmer dette, samt sikrer helhet i opplæringen. 

Studieside for Engelsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!