Videre- og etterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole.

Kandidatens læringsutbytte

En kandidat som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap som er forsknings- og erfaringsbasert
 • har forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet trinn 8-13
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen og evne til å holde seg oppdatert om planverket
 • har kunnskap om barne- og ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om barn og unges rettigheter
 • har kunnskap om inkludering og mangfold i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner
 • har kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling og evne til å omsette den til i egen undervisningspraksis.

Ferdigheter:

 • kan skape motiverende og inkluderende læringsmiljø og læringsfellesskap i fag og yrke
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning i lys av relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • kan utforme, legge til rette for og lede undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser, og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder i fag og yrker og bruke tilpassede digitale verktøy
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
 • kan etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
 • kan vurdere skolens samfunnsmessige rolle og bidra til denne gjennom egen undervisning og kollegasamarbeid.

Generell kompetanse:

 • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse innenfor et faglig og kollegialt praksisfellesskap
 • kan styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
 • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og utdanningspolitiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle og drøfte pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med relevante aktører
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan stimulere til yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet