Vis studentum.no som: Mobil

Master i tilpasset opplæring

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Ja
Høst
Bodø, Levanger

Om utdanningen

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående skole innenfor en av fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet tilbys i Bodø og Levanger og er et nett- og samlingsbasert heltidsstudie over to år. Det kan søkes om å få ta studiet på deltid over tre eller fire år. Dette forutsetter at studentene gjennomfører og består 30 studiepoeng pr studieår, som er minstekravet til progresjon (jamf forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett). Fordypningene spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse kan også søkes på som frittstående studieprogram, deltid over ett år.

Pedagogisk virksomhet representerer mange profesjonelle utfordringer både på barnehagelærer-/lærer-, mellomleder- og ledernivå. Master i tilpasset opplæring er et kompetansehevingstilbud rettet mot disse profesjonsgruppene. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring). Prinsippet innebærer at alle lærere er forpliktet til å tilpasse opplæringen til enkeltelever og til grupper av elever. Samtidig foreligger det få føringer for hvordan undervisningen skal tilpasses.

Studiet har fokus på sentrale elementer i prinsippet om tilpasset opplæring, slik det er nedfelt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK-20), inkludert ny Overordnet del av læreplanen (Regjeringen, 2017). Prinsippet er også nedfelt i Opplæringslova §1-3, der det fremgår at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (Opplæringslova, 1998).

Masterstudiet gir innsikt i hva tilegnelse av ny forståelse i de ulike fordypningsområdene innebærer, og hvordan forståelse og innsikt kan utvikles kollektivt på ulike kunnskapsfelt i barnehager og skoler. Masterstudiet har som målsetning å utvikle profesjonsbevissthet og en forskende tilnærming til læreryrket gjennom å utvikle en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte hos studentene. Master i tilpasset opplæring samsvarer med universitetets strategi, blant annet ved at universitetet skal være en kunnskapsleverandør for samfunnslivet, både regionalt og nasjonalt. Barnehage og skole er områder der det etterspørres mer kompetanse, og ikke minst oppdatert kompetanse, siden lærerprofesjonen er i stadig utvikling.

Studiet har masterfordypninger med relevans for arbeid med tilpasset opplæring og skal bidra til at institusjonene fyller kompetansekravene for lærere i barnehage- og grunnopplæring. Studenter kan søke om å få innpasset valgbare studieemner eller fag vedkommende har fra andre universiteter eller høgskoler, dersom disse er på masternivå.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!