Vis studentum.no som: Mobil

Utviklingshemning og aldring

Fagskolen Aldring og helse
Sammendrag
Deltid
2 år på deltid
Fagskole

Utviklingshemning og aldring

utviklingshemning og aldring fagskoleutdanning

Utviklingshemning og aldring – fagskoleutdanning

Personer med utviklingshemning lever lengre enn før, og mange blir gamle. Økt levealder, lavere barnedødelighet kombinert med store fødselskull etter krigen, gjør at vi i årene fremover vil få et raskt voksende antall eldre med utviklingshemning. Utviklingen er relativt ny og fører med seg mange utfordringer for helse- og omsorgstjenestene, for personene med utviklingshemning selv og deres familier. Mange med utviklingshemning opplever en aldringsprosess som forløper annerledes og en prosess som starter tidligere enn det vi normalt ser i befolkningen.

ORGANISERING AV STUDIET

 • Deltidsstudie over 2 år.
 • Nettbasert med samlinger.
 • Fire samlinger (4-5 dager), 2 hvert år (august/september og januar/februar).
 • Mellom samlinger er det jevnlige læringsgrupper på nett.
 • Mappevurdering med karakter for hvert emne.
 • Individuell veiledning til større skriftlige arbeider.

EMNEOVERSIKT

Studiet er organisert i seks emner:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og oppvekstfagene
 • Utviklingshemning og aldring
 • Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer
 • Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning
 • Organisering, system og ledelse
 • Fordypningsarbeid/eksamen

PRAKSIS

Praksis er beregnet til 25 % av samlet studietid. Det utgjør 10 uker som er fordelt gjennom hele studieperioden. For å benytte egen arbeidsplass som praksissted må det bekreftes at studenten innehar en stillingsstørrelse på minst 50 %.

Opptakskrav/Søknad

 • Videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis. 

Det er løpende opptak fra 31. mars og opptaket løper frem til oppstart i august.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet tilsvarer ett års utdanning og utgjør 60 studiepoeng og gir graden Vocational Diploma. Oppnådde studiepoeng blir påført vitnemål og karakterutskrift.

Kostnader

Fagskolen Aldring og helse finansieres av statlige midler og er derfor gratis for studentene. Studentene må likevel betale for utgifter til bøker, pluss evt. reise og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene. Kopiavgift for studieåret 2018-2019 er på 500,-.

Utdanningen er godkjent av NOKUT og gir mulighet til lån og stipend fra Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Utviklingshemning og aldring.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Aldring og helse

fagskolen aldring og helse

Fagskolen Aldring og helse

Fagskoleutdanningen ved Aldring og helse gir spisskompetanse i miljøbehandling innen to studieretninger, demensomsorg og alderspsykiatri, og Utviklingshemning og aldring. 

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som har stor forskningsaktivitet og mange oppgaver knyttet til fagutvikling, opplæring, veiledning, informasjons- og litteraturtjeneste.  Omfattende forskningsinnsats og kunnskapsutvikling i demensomsorg og alderspsykiatri, samt undervisningskompetanse, er utviklet ved Aldring og helse over lang tid. Fag- og forskningsprosjekter foregår i nært samarbeid med fagpersoner og fagmiljøer i kommuner og ved sykehus. Aldring og helse startet fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri i 2008 og i 2013 ble tilbudet utvidet med fagskoleutdanning innen Utviklingshemning og aldring. Fagmiljøet ved Aldring og helse kommer studentene til gode.

Behov for økt kunnskap og kompetanse

Det er stadig behov for å styrke rekrutteringen og kompetanseutviklingen innen fagfeltet demensomsorg og alderspsykiatri (Demensplan 2020). Det er i dag flere personer med utviklingshemming som opplever å bli gamle enn for bare noen tiår siden. Aldring og helse har som målsetting å spre kompetanse, formidle kunnskap og informasjon, samt å bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemming.

Mange som jobber i kommunehelsetjenesten har ingen spesiell fordypning i fagområdene demensomsorg, alderspsykiatri og utviklingshemning og aldring. Satsingen på fagskoleutdanning ble tydeliggjort i Kompetanseløftet 2015 med bakgrunn i stortingsmeldingen Mestring, muligheter og mening, og i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Fagskole som utdanningsvalg er et politisk satsingsområde, i 2016 kom Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden. 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig læringsarena for å oppnå utdanningens læringsutbytte. Praksis gjennomføres i virksomheter som utfører pleie- og omsorgsoppgaver til personer med demens og/eller eldre personer som har psykiske sykdommer i eldre år. For studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet er det aktuelt å bruke egen arbeidsplass. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass etter gitte retningslinjer og avtale mellom student, leder på arbeidsplassen og skolen. Skolen har utarbeidet en samarbeidsavtale mellom skole og arbeidssted som skal sikre kontakt med praksisfeltet og bidra til utvikling av fagskolen som en praksisnær utdanning. Studenten gjennomfører obligatoriske studiekrav i praksis.

Pedagogisk grunnsyn

Fagskolen Aldring og helse bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier, som likeverd, respekt, mot, nestekjærlighet, lojalitet og ansvarlighet.

Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i studentaktive læringsformer. Fagskolens pedagogiske grunnsyn kan best karakteriseres som en konstruktivistisk tilnærming til læring. Studentene skal ikke passivt motta informasjon, men konstruere sin kunnskap ved å tolke, forstå og knytte informasjonen opp mot det de kan fra før. På denne måten vil studentenes teoretiske kunnskap kunne komme i spill med deres praktiske yrkeserfaring. Læring både som en kollektiv og individuell prosess er grunnleggende i dette læringsperspektivet. Gjennom faglige samtaler og diskusjoner i fysiske samlinger, på læringsplattform og i nettmøter, deles og brynes kunnskap både fra teori og praksis.

Metodene veksler mellom å skrive, lese, samtale og å utføre praktiske handlinger, der refleksjonsarbeid er bindeleddet mellom teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Det er viktig for å skape forståelse og mening. Den ytre dialogen (samtalen med andre medstudenter/lærer) er viktig for å få i gang en indre dialog (individuell tolkning, refleksjon og konstruksjon) med læringsstoffet. Mye av kommunikasjonen vil på grunn av teknologien være asynkron. I denne sammenheng anses det som en fordel fordi det vil gi mer tid til refleksjon og kan være en god kommunikasjonsform for de som er mindre verbale i en muntlig sammenheng.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Aldring og helse

Kontaktinformasjon til Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen Aldring og helse

Taranrødveien 47
3171 Sem


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Utviklingshemning og aldring:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!