Vis studentum.no som: Mobil

Public administration (MPA) - breddemaster

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Varighet: 1,5 år / 3 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Innlandet
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Høst - Lillehammer

Public administration (MPA) - breddemaster

Master i Public administration (MPA) ved Høgskolen i Innlandet

Master i public administration (MPA) – breddemaster

Forvaltningen gjennomgår store endringer på bakgrunn av både politiske reformer og innbyggernes forventninger til en moderne forvaltning. Dette studiet gir kunnskaper om og innsikt i den endringsprosessen forvaltningen står midt oppe i.

Masterstudiet gir kunnskaper om hvilke idestrømninger og krefter som former offentlige organisasjoner, og hvordan planlegging og innovasjon bidrar til å forme det moderne servicesamfunnet. Studiet gir videre kunnskap om hvordan nye styringsformer mellom offentlig og privat virksomhet setter sitt preg på offentlig politikk. Studentene gis muligheter til å fordype seg i ledelse og hvordan europeiseringen av forvaltningen legger regler for både offentlige og private aktører i det norske samfunnet.

Studiet er teoretisk orientert og danner dermed et solid rammeverk for å kunne arbeide med konkrete problemstillinger fra praksisfeltet.

En avsluttende masteroppgave gir studentene øvelse i analytisk, kritisk og metodisk tenkning. Dette gir viktige kvalifikasjoner for en rekke yrkesfunksjoner i forvaltningen der det legges vekt på selvstendighet og analytiske evner.

Bredde- eller dybdemaster?

MPA-studiet tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 90 stp) og som dybdemaster (120 stp). Undervisningen på fagemnene er felles, men lengden på studiene og opptakskravene er forskjellige. Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

Heltid eller deltid?

Studieopplegget er fleksibelt og samlingsbasert. Det er mulig å ta studiet både på heltid og på deltid. Deltidsstudenter kan kombinere studiet med jobb, og anbefales da å ta studiet i «halv fart», dvs. ett faglig emne per semester. Progresjonen avtales gjennom studentens utdanningsplan.

Yrkesmuligheter

Det finnes en rekke yrkesområder innen forvaltningen som etterspør utdanning på dette nivået. Det gjelder for eksempel innenfor kommunesektoren, regional statsforvaltning, NAV-systemet, forsvaret og øvrige statlige virksomheter. MPA-studiene er en internasjonal merkevare, og studiene er høyt ansett i mange land. MPA-studiet gir en fin mulighet til å fordype seg på et område der en allerede har sin yrkespraksis, og til å få formalisert tidligere realkompetanse.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum 3 års omfang. Det kreves også minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor eller yrkeserfaring for øvrig med stor relevans for offentlig virkesomhet. For denne gruppa representerer studiet en mulighet til å videreutvikle sin realkompetanse og få formalisert sin kompetanse på et høyere nivå.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Masternivå (90 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no