Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Integrert Master
Elverum
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag er en femårig forskriftsfestet masterutdanning som kvalifiserer deg for å undervise i kroppsøving på barne- og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. I tillegg vil du som student ha 60 studiepoeng i et annet skolefag, eller 30+30 studiepoeng i to andre skolefag i grunnopplæringen.

Du kan også velge 60 studiepoeng fordypning i programfaget idrettsfag. Kombinasjonen av fordypning i kroppsøving og idrettsfag med breddekompetanse i flere skolefag eller fordypning i idrettsdag gjør deg til en attraktiv lærer for og i fremtidens skole ved fullført utdanning.

Utdanningens mål er å utdanne deg til en reflektert profesjonsutøver som forstår fagenes egenart og betydning for og i samfunnet. Du vil bli i stand til å identifisere faglige utfordringer og besitte kompetansen som trengs for å utvikle din egen og kollegers praksis i skolen. 

Studiet er organisert som en sekvensiell utdanning hvor du jobber med ett eller to emner i hvert semester. Videre har studiet en forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær profil som gir deg solid pedagogisk og didaktisk kompetanse i undervisningsfagene.

Utdanningen har en tett kobling mellom teori og praksis, der emnene kjennetegnes av at innhold og arbeidsmåtene er varierte og spenner fra praktisk aktivitet til klasseromsundervisning. Praksisopplæringen er integrert i fagemner. Dette bidrar i stor grad til sammenheng mellom undervisning på campus og praksisopplæring.

Våren andre studieår skriver du en profesjonsrettet FoU-oppgave med utgangspunkt i relevante problemstillinger fra praksisfeltet. Masteroppgaven ligger til 9. semester og skal være et profesjonsrettet arbeid med tydelig relevans for utvikling av kunnskap med og for praksisfeltet. 

Som student på lærerutdanningen vil du blant annet lære om hvordan man tilrettelegger for undervisning som inkluderer en mangfoldig elevgruppe, hvordan tilrettelegge for elevers læring og utvikling og hva som kjennetegner god og rettferdig vurderingspraksis.

Utdanningen imøtekommer gjeldene planverk og lover i grunnopplæringen. Du møter varierte undervisnings- og arbeidsformer som blant annet ressursforelesninger, ulike praktiske aktiviteter, gruppearbeid, diskusjoner og skriftlige arbeider. Utdanningen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og har en jevn progresjon mot å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som kreves av en profesjonell og fremtidsrettet lærer.

Les mer om det nye studiet her.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!