Vis studentum.no som: Mobil

Juridiske fag

Folkeuniversitetet
Sammendrag
Varighet: Self-paced
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Oppstart: Vår 2018
Utdanningsinstitutt: Folkeuniversitetet
Type utdanning: Bachelor
Studiesteder: Bergen, Nettstudier, Oslo, Riksdekkende, Trondheim

Juridiske fag

juridiske fag

Juridiske fag

Vil du ta en utdanning innen jus? Folkeuniversitetet tilbyr de juridiske fagene arbeidrett I, arbeidsrett II, jus - 1. avdeling rettsvitenskap, jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap og skatterett.

Arbeidsrett I (7,5 studiepoeng)

Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ser blant annet på reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, i tillegg til partenes rettigheter og plikter i den tiden arbeidsforholdet består.

Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet. 

Undervisningen er nettbasert, og består av nettforelesninger og nettseminarer Emnet går over ett semester. 

Hvem er studiet for

Arbeidsrett I passer for deg som har behov for juridisk kompetanse innen personalhåndtering. For mer kompetanse innen arbeidsrett kan du bygge på med Arbeidsrett II.
Faget er obligatorisk i årsenhetene Mellomledelse og HR og lønnsarbeid.

Dette lærer du

 • Om hvilke rettsregler som omhandler etablering av arbeidsforhold
 • Om reglene som regulerer det løpende arbeidsforholdet
 • Om reglene for likestilling, ikke-diskriminering og medbestemmelse
 • Om rettsreglene knyttet til avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsrett II (7,5 studiepoeng)

Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). I tillegg omfatter faget kravene til arbeidsmiljøet og aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.
Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

Studiet går på deltid over ett semester. Undervisningen består av nettforelesninger og- seminarer.

Hvem er studiet for

Studiet er for deg som ønsker å få innsikt i relevante arbeidsrettslige problemstillinger og rammene for avtaleforhold mellom partene i arbeidslivet. Etter studiet skal du være i stand til  å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område og kunne se og vurdere hvordan rettsreglene og avtaler mellom partene påvirker forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette lærer du

 • Om det norske arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisasjoner
 • Om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten knyttet til inngåelse og revisjon av tariffavtaler
 • Om rettsregler og forståelser av viktige avtaler som regulerer avslutning av arbeidsforhold, herunder oppsigelse og avskjed

Jus – 1. avdeling rettsvitenskap (50 studiepoeng)

1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett,  erstatningsrett og familie- og arverett. 1. avdeling rettsvitenskap tilsvarer, sammen med ex-phil, første året av femårige mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  

Hvem er studiet for

Studiet passer både for deg som ønsker kompetanseheving innen privatrett og deg som senere vil søke opptak til masterstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i oslo.

Dette lærer du

Etter studiet skal du kunne drøfte løsninger på praktiske, konkrete problemstillinger i samsvar med fagtradisjonen. 1. avdeling er delt opp i fagene Privatrett I og Privatrett II.

Privatrett I består av følgende emner:

 • Innføring i juridisk metode (1 stp)
 • Avtale- og kjøpsrett (10 stp)
 • Erstatningsrett (9 stp)

Privatrett II består av følgende emner:

 • Innføring i rettsstudiet (5 stp)
 • Internasjonale menneskeretter (4 stp)
 • Fast eiendoms rettsforhold (9 stp)
 • Familie- og arverett (12 stp)

Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap (60 studiepoeng)

1. avdeling er første året av masterstudiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet  fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett,  erstatningsrett og familie- og arverett.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innenfor privatrettslige fag, og for deg som senere vil søke opptak til masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dette lærer du

 • Ex. phil. (10 sp)

Faget er delt opp i to emner. Emne I: Filosofi og vitenskapsteori og Emne II: Logikk og argumentasjonsteori.

JUS1111 Privatrett I består av fagområdene:

 • Rettskilder til fots (1 sp)
 • Avtale- og kjøpsrett (10 sp)
 • Erstatningsrett (9 sp)  

JUS1211 Privarett II består av fagområdene:

 • Rettskildelære (5 sp)
 • Internasjonale menneskeretter (4 sp)
 • Fast eiendoms rettsforhold (9 sp)
 • Familie- og arverett (12 sp)

Skatterett (7,5 studiepoeng)

Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.

Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. 

Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet.

Hvem er studiet for

Alle som jobber med økonomi og regnskap i private virksomheter. Ledere og mellomledere i private virksomheter, og andre som har interesse for skattemessige regler for private næringsdrivende og små/mellomstore virksomheter.

Dette lærer du

 • Om skattestrukturen, og de ulike skatter som utskrives på inntekt og hvilke skattesatser som gjelder for disse
 • Om skattesubjektene og sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt og fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt, herunder kapitalgevinster og -tap
 • Regler om tidfesting
 • Om sentrale skattemessige problemstillinger i forbindelse med generasjonsskifte i familieforetak
 • Om rettskildene i skatteretten
 • Å analysere rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet
 • Å formidle fagstoffet systematisk
 • Å reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger 

For kontakt eller mer informasjon om Juridiske fag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Juridiske fag som kan inngå i en master.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet - Stedet for livslang læring

Folkeuniversitetet finnes i alle landets fylker, og er et offentlig godkjent studieforbund. Her kan du ta alt fra universitet- og høgskolestudier til yrkesrettede kurs, fagskoleutdanninger og videregående opplæring. I tillegg tilbyr de et bredt spekter av nettstudier og fjernundervisning. Alle utdanningene har rullerende opptak hele året!

Studieforbundet Folkeuniversitetet er delt inn i åtte regioner, som alle har lokale studiesteder. De åtte regionene er:

 • Folkeuniversitetet Øst
 • Folkeuniversitetet Innlandet
 • Folkeuniversitetet Midt-Norge
 • Folkeuniversitetet Nord
 • Folkeuniversitetet Nordland
 • Folkeuniversitetet Sør-Øst
 • Folkeuniversitetet Vestlandet
 • Folkeuniversitetet Sørlandet

Samarbeid med norske universitet og høgskoler

Folkeuniversitetet samarbeider med en rekke universitet og høgskoler, og tilbyr derfor flere utdanninger med studiepoeng. Noen av fagene tilbys som enkeltemner, mens andre kan settes sammen til bachelor- eller mastergrad.
Blant fagene som tilbys på universitets- og høgskolenivå finner du blant annet helse- og sosialfag, jus, ledelse, pedagogikk, psykologi, og økonomi og administrasjon.

Felles for alle er imidlertid fleksibiliteten - både når det gjelder oppstart, søknadsfrist og studieprogresjon. Du skal finne en utdanning som passer for deg, enten du er ung heltidsstudent, har omsorgsoppgaver i hjemmet eller er helt eller delvis i jobb.

Utdanningene er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om universitet- og høgskoleutdanningene

Fagskoler og Mesterutdanningen

Blant de mange utdanningsmulighetene ved Folkeuniversitetet finner du også fagskoleutdanninger. Dette er korte og yrkesrettede utdanninger for deg som har fag-/ svennebrev eller minst fem år med relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Utdanningene som tilbys er: HelsefagskolenVaktmesterskolen og Mesterutdanningen.

Utdanningene er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om fagskoleutdanningene

Ta opp fag eller videregående opplæring

På Folkeuniversitetet kan du også ta opp fag fra videregående, slik at du får generell eller spesiell studiekompetanse. Dette er fag fra studieprogrammet studieforberedende, og du vil gå opp til eksamen som privatist. Du kan også ta ulike yrkesfaglige studieretninger, som Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Renholdsoperatør, Restaurant og matfag og Salg, service og samferdsel.

Er du over 23 år og har 5 års praksis kan du gå opp til fagprøve uten fellesfagene som praksiskandidat.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om videregående opplæring

Fagskole

Vis alle utdanninger fra Folkeuniversitetet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Juridiske fag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo