Vis studentum.no som: Mobil

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Telemark
Sammendrag
Varighet: 5 moduler + 10 uker praksis
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Fagskolen Telemark
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Høst - Porsgrunn

Kreftomsorg og lindrende pleie

fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie

Dette studiet vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studentene kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie.

Deltid

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie som deltidsstudium over to år med en undervisningsdag  per uke. I tillegg kommer noe veiledning. Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån/stipend i Lånekassen. Utdanning er gratis for studentene med unntak av skolemateriell som må dekkes av hver enkelt student. Utdanningen skal gi grunnlag for å gå direkte ut i arbeid uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Hvorfor fagskoleutdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie?

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser, økende andel eldre i befolkningen, stadig høyere levealder og samfunnsutviklingen forøvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen kreftomsorg og lindrende pleie. Pasientene og deres pårørende stiller krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for aktiv deltagelse i utforming av tjenestetilbudet. Fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie skal gi ansatte i sektoren spisskompetanse innen lindrende behandling og pleie rettet mot personer med kreft eller andre kroniske og alvorlige sykdommer.

oppbygning og organisering

Studiet har 5 emner med teoretisk innhold: ett emne med felles grunnlagsdel, tre fagspesifikke emner og et hovedprosjekt.

I tillegg kommer 10 uker med praksis som eget emne. Praksis gjennomføres i 4. semester av utdanningen enten som praksisutplassering på arbeidsplasser som tilbyr helse- og omsorgstjenester til pasienter som har kreft og/eller har behov for lindrende pleie eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass som er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet (minimum 50 % stilling). Ved utviklingsarbeid kan studentene bidra til kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Studentene får synliggjort kompetansen sin og kan få andre oppgaver og økt ansvar. Veiledning i praksis er en forutsetning for å oppnå utdanningens læringsutbytte og ved begge former for praksis blir studentene fulgt opp av skolens faglærer og veileder på praksisplassen.

Hovedprosjektet (emne 5) skal være praksisrettet og konkret knyttet til gjennomført praksis samt ett eller flere temaer i utdanningens fagspesifikke emner. Studentene skal gjennom hovedprosjektet vise refleksjon og anvende relevant teori og erfaringer fra praksis.Hovedprosjektet

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Gjennom utdanningen er studentene i en prosess med hensyn til både faglig og personlig utvikling. Det forventes at studentene viser initiativ, og tar ansvar for egen læring og felles læringsmiljø. Studentene skal reflektere over egen læringsprosess gjennom hele utdanningen. Prosesslæring styrkes ved at studentenes egne erfaringer, praksiskunnskaper og teoretiske kunnskaper brukes gjennom utdanningen i form av diskusjoner og dialoger. Aktuelle læringsaktiviteter er forelesninger, veiledning, mappemetodikk, gruppearbeid, prosjektarbeid, praksis og selvstudium.

Videre studier/jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes i den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar, og med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen).

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/yrkeskompetanse fra studieretning for helse- og oppvekstfag, med fagbrev/yrkeskompetanse som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, dersom studenten har fem årsverk relevant yrkeserfaring og i tillegg kompetanse tilsvarende Vg3- nivå for helsefagarbeider. Relevant yrkeserfaring kan være arbeid fra sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsboliger eller lignende.

Studiefakta, Tittel m.m

1-årig høyere fagskoleutdanning (60 fagskolepoeng). Etter endt utdanning blir du Fagskolekandidat innen kreft og lindrende pleie.

Kostnader

Utdanningen er gratis for studentene med unntak av skolemateriell som må dekkes av hver enkelt student.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Ønsker du å ta en teknisk fagskoleutdanning eller utdanne deg innen helse- og oppvekstfag? Fagskolen Telemark tilbyr utdanninger på heltid i Porsgrunn eller på deltid over nett.

På Fagskolen Telemark vil du inngå i et aktivt og inkluderende læringsmiljø, og bli godt rustet til å gå inn i nye roller etter endt studium. Skolen vektlegger prosjektbasert undervisning i tråd med arbeidslivets utvikling, og er opptatt av at hver enkelt student skal nå sine mål. 

Utdanningstilbud innen teknologi og helsefag

Fagskolen Telemark tilbyr syv teknologiske fag, tre helse- og oppvekstfag og flere kurs. De ulike utdanningene er som følger:

Teknologiske fag

Helse- og oppvekstfag

Mulighet for nettstudier

For deg som ønsker å studere ved siden av jobb, tilbyr Fagskolen Telemark 2-årig teknisk fagskoleutdanning som nettstøttet opplæring over 3 år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år (Onsdag- torsdag- fredag).

I tillegg blir det ukentlig web-undervisning på internett etter arbeidstid.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Telemark

Kontaktinformasjon til Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Kjølnes ring 26
3918 Porsgrunn

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kreftomsorg og lindrende pleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!