Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

fagskolen aldring og helse

Fagskolen Aldring og helse

Fagskoleutdanningen ved Aldring og helse gir spisskompetanse i miljøbehandling innen to studieretninger, demensomsorg og alderspsykiatri, og Utviklingshemning og aldring. 

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som har stor forskningsaktivitet og mange oppgaver knyttet til fagutvikling, opplæring, veiledning, informasjons- og litteraturtjeneste.  Omfattende forskningsinnsats og kunnskapsutvikling i demensomsorg og alderspsykiatri, samt undervisningskompetanse, er utviklet ved Aldring og helse over lang tid. Fag- og forskningsprosjekter foregår i nært samarbeid med fagpersoner og fagmiljøer i kommuner og ved sykehus. Aldring og helse startet fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri i 2008 og i 2013 ble tilbudet utvidet med fagskoleutdanning innen Utviklingshemning og aldring. Fagmiljøet ved Aldring og helse kommer studentene til gode.

Behov for økt kunnskap og kompetanse

Det er stadig behov for å styrke rekrutteringen og kompetanseutviklingen innen fagfeltet demensomsorg og alderspsykiatri (Demensplan 2020). Det er i dag flere personer med utviklingshemming som opplever å bli gamle enn for bare noen tiår siden. Aldring og helse har som målsetting å spre kompetanse, formidle kunnskap og informasjon, samt å bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemming.

Mange som jobber i kommunehelsetjenesten har ingen spesiell fordypning i fagområdene demensomsorg, alderspsykiatri og utviklingshemning og aldring. Satsingen på fagskoleutdanning ble tydeliggjort i Kompetanseløftet 2015 med bakgrunn i stortingsmeldingen Mestring, muligheter og mening, og i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Fagskole som utdanningsvalg er et politisk satsingsområde, i 2016 kom Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden. 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig læringsarena for å oppnå utdanningens læringsutbytte. Praksis gjennomføres i virksomheter som utfører pleie- og omsorgsoppgaver til personer med demens og/eller eldre personer som har psykiske sykdommer i eldre år. For studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet er det aktuelt å bruke egen arbeidsplass. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass etter gitte retningslinjer og avtale mellom student, leder på arbeidsplassen og skolen. Skolen har utarbeidet en samarbeidsavtale mellom skole og arbeidssted som skal sikre kontakt med praksisfeltet og bidra til utvikling av fagskolen som en praksisnær utdanning. Studenten gjennomfører obligatoriske studiekrav i praksis.

Pedagogisk grunnsyn

Fagskolen Aldring og helse bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier, som likeverd, respekt, mot, nestekjærlighet, lojalitet og ansvarlighet.

Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i studentaktive læringsformer. Fagskolens pedagogiske grunnsyn kan best karakteriseres som en konstruktivistisk tilnærming til læring. Studentene skal ikke passivt motta informasjon, men konstruere sin kunnskap ved å tolke, forstå og knytte informasjonen opp mot det de kan fra før. På denne måten vil studentenes teoretiske kunnskap kunne komme i spill med deres praktiske yrkeserfaring. Læring både som en kollektiv og individuell prosess er grunnleggende i dette læringsperspektivet. Gjennom faglige samtaler og diskusjoner i fysiske samlinger, på læringsplattform og i nettmøter, deles og brynes kunnskap både fra teori og praksis.

Metodene veksler mellom å skrive, lese, samtale og å utføre praktiske handlinger, der refleksjonsarbeid er bindeleddet mellom teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Det er viktig for å skape forståelse og mening. Den ytre dialogen (samtalen med andre medstudenter/lærer) er viktig for å få i gang en indre dialog (individuell tolkning, refleksjon og konstruksjon) med læringsstoffet. Mye av kommunikasjonen vil på grunn av teknologien være asynkron. I denne sammenheng anses det som en fordel fordi det vil gi mer tid til refleksjon og kan være en god kommunikasjonsform for de som er mindre verbale i en muntlig sammenheng.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Fagskolen Aldring og helse

Skap et innlegg
Svar Tråder
1 Hr 18.09.2011   Geir salvesen Har fullført videregående Nøtterøy - helse og sosialfag.Ønsker å ta fagskole rettet mot samme fagområde.Hvilke tiilbud har dere, når begynne...
Side:
1


Fagskolen Aldring og helse