Vis studentum.no som: Mobil

Videreutdanning for sykepleiere

studenter på VID

Videreutdanning for sykepleiere 

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Kanskje ser du behovet for en spesialisering innen et felt du jobber innen i dag? Eller ønsker du faglig påfyll som utvikler deg personlig?

Behovet for kompetente sykepleiere er større enn noen gang. Faglig gode sykepleiere som er oppdatert på sine felt er viktig for et godt helsevesen. VID vitenskapelige høgskole gir deg mulighet til å øke din kompetanse og bli enda mer ettertraktet i arbeidsmarkedet. Du finner helserelaterte spesialiseringer både hos VID Oslo, VID Bergen og VID Sandnes.

Fleksible videreutdanninger

Flere av videreutdanningene hos VID vitenskapelige høgskole tilbys enten på deltid, som nettstudier eller samlingsbaserte studier. De er dermed tilrettelagt for deg som ikke har anledning til å ta fri fra jobben gjennom studieløpet. Videreutdanningene går over 1-2 år og gir 60 studiepoeng, mens masterutdanningene går over 2 år og gir 120 studiepoeng.

Finansiering

Både videreutdanningene og masterutdanningene til VID støttes av Lånekassen. Dersom arbeidsgiver anser studiet som relevant for jobben du har i dag finnes det også muligheter for få det finansiert via arbeidsplassen din.

Ulike videreutdanninger for sykepleiere

videreutdanning akuttmedisinsk sykepleie

Videreutdanning I Akuttmedisinsk sykepleie

Studiet skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med kritisk syke pasienter. Studiet gir deg bred kompetanse og forståelse for kompleksiteten i tjenestetilbudet som er nødvendig i et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader. Utdanningen kvalifiserer til arbeid ved legevakt, akuttmottak, ambulansetjeneste, hjemmesykepleie, kommunale ØH-senger, mottakssykehjem, kommunehelsetjenesten for øvrig og sengeposter på sykehus.

Les mer om akuttmedisinsk sykepleie

nefrologisk sykepleier

Videreutdanning I Nefrologisk sykepleie

En nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med nyresykdom.

Les mer om nefrologisk sykepleie

palliativ sykepleier

Videreutdanning I Palliativ sykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med kort levetid. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

Les mer om palliativ sykepleie

videreutdanning helsesykepleie

Videreutdanning I Helsesykepleie

En helsesykepleiers arbeidsområde i kommunehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). En videreutdanning til helsesykepleier skal bidra til at kandidaten har en dypere forståelse av utfordringer i folkehelsearbeidet generelt, og helsestasjons-og skolehelsetjenesten spesielt og hvordan disse kan ivaretas. Studiet skal videre kvalifisere til stillinger som helsesykepleier i kommunen.

Les mer om helsesykepleie

kreftsykepleier

Videreutdanning I Kreftsykepleie

Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig, har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt. Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftomsorg eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

Les mer om kreftsykepleie

avansert gerontologi

Videreutdanning I Avansert gerontologi

Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år øker fordi vi lever lengre. Det er derfor et økende behov for sykepleiefaglig kompetanse innen gerontologi, individuell egnethet og tverrfaglig samarbeid. Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

Les mer om avansert gerontologi

psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning I Psykososialt arbeid med barn og unge 

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Psykososialt arbeid innebærer en vedvarende opprettholdelse av nysgjerrighet, samtale, samhandling og samarbeid hvor barnet har mulighet for å speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive forventninger. Utdanningen er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning (pedagoger, helse- og sosialarbeidere, kulturarbeidere og politi), og er i direkte arbeid med barn og unge.

Les mer om psykososialt arbeid med barn og unge

videreutdanning psykisk helsearbeid

Videreutdanning I Psykisk helsearbeid

Vil du være sykepleier med videreutdanning i psykisk helse? Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse. Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

Les mer om psykisk helsearbeid

rus og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning I Rus og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere. Utdanningen er egnet for fagpersoner som ønsker å styrke sine kunnskaper og utvikle sin kompetanse for å kunne yte best mulig hjelp til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer.

Les mer om rus og avhengighetsproblematikk

klinisk sykepleie studenter


Master i KLINISK SYKEPLEIE

Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir studenten muligheter for å tilegne seg avansert kunnskap og analytisk vurderingskompetanse, og til å utøve faget med bakgrunn i bred innsikt i en av seks sykepleiefaglige studieretninger. Studiet vil fremme fagetisk kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling.

Les mer om klinisk sykepleie

helsefremmende relasjonsarbeid student


Master i helsefremmende relasjonsarbeid

Master i helsefremmende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.Fokus på verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør studiets profil og kjerneområde.

Les mer om helsefremmende relasjonsarbeidLes mer om VID Bergen
Les mer om VID Oslo
Les mer om VID Sandnes
Les mer om VID vitenskapelige høgskole

Bestill mer informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

*